KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Projekt rozporządzenia sprawozdawczego firm inwestycyjnych

W dniu 27 września 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze .

15 października 2018

Opublikowany projekt uwzględnia uzgodnienia i opinie wyrażone w trakcie przebiegu procesu legislacyjnego. W porównaniu do poprzedniej wersji projektu z 10 lipca 2018 r., o której pisaliśmy w pkt 5 Newslettera regulacyjnego nr 06/2018, w aktualnej wersji wprowadzono następująco zapisy:

- dom maklerski będzie zobowiązany dostarczać Komisji Nadzoru Finansowego, w formie raportu bieżącego, informacje o faktycznym ograniczeniu prowadzonej działalności maklerskiej, zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności maklerskiej i faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej. W zgłoszeniu faktycznego ograniczenia lub faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności maklerskiej, raport ten zawiera datę lub daty faktycznego zaprzestania wykonywania czynności.

- raport o zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności maklerskiej powinien zawierać datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej, przyczyny rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej, datę walnego zgromadzenia, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu  działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności maklerskiej oraz porządek obrad walnego zgromadzenia. Do raportu bieżącego dołącza się projekt uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności maklerskiej. Po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej do raportu bieżącego dołącza się kopię tej uchwały,

- w przypadku, gdy decyzja o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości domu maklerskiego lub wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego zapadła w formie uchwały, do raportu bieżącego w tej sprawie dołącza się kopię uchwały,

- w przypadku gdy dom maklerski korzystał z usług firmy audytorskiej dokonującej badania sprawozdań finansowych domu maklerskiego bezpośrednio przed zawarciem umowy z tą firmą – raport bieżący zawiera datę, w której rozpoczęto korzystanie z usług firmy audytorskiej,

- w przypadku raportowania zdarzeń lub czynności z udziałem osób fizycznych, w treści raportu należy wskazać ich imię i nazwisko,

- dodano §137, zgodnie z którym dom maklerski ma obowiązek dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej. Sprawozdanie to dostarcza się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem. Kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej jest sporządzane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

Zgodnie z założeniami, projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Nową wersję projektu rozporządzenia Ministra Finansów.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn