KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Rządowy projekt polskich REIT trafił do Sejmu

W dniu 25 września 2018 r. na stronach Sejmu został zamieszczony rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Względem ostatniej propozycji projektu, przyjętej przez Komitet Stały Rady Ministrów i zamieszczonej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt nie uległ istotnym zmianom.

27 września 2018

Premier Rady Ministrów zapowiada wolę wprowadzenia w życie projektu z dniem 1 stycznia 2019 r.

Z dotychczasowych zmian do projektu, wyłania się następujący kształt prawny firm inwestujących w najem nieruchomości (FINN):

1) FINN będą mogły być tylko publiczne spółki akcyjne, z kapitałem zakładowym 50 mln złotych;

2) FINN będzie musiał uzyskiwać 90% przychodów z najmu nieruchomości mieszkalnych stanowiących jej własność lub z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, które były przed ich zbyciem wynajmowane przez FINN przez co najmniej rok, lub z tytułu udziałów w spółkach zależnych lub ze sprzedaży udziałów lub akcji spółek zależnych. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem projektu ustawy, nieruchomości uznawane były za mieszkalne, o ile co najmniej 50 % całkowitej powierzchni budynku służyło zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. W trakcie prac legislacyjnych zmniejszono możliwy procentowy udział części komercyjnych i biurowych, określając, że budynek uznaje się za mieszkalny, jeśli co najmniej 70% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku wykorzystywane jest do celów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

3) FINN będzie obowiązany uzyskiwać przychody z najmu co najmniej 5 nieruchomości mieszkalnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiących jej własność albo  własność spółki zależnej;

4) limit wartości zobowiązań FINN lub spółki zależnej od FINN wynikających z finansowania dłużnego nie może przekraczać 50 % wartości bilansowej aktywów – w tym zakresie projekt nie uległ zmianom;

5) nie uległa zmianom również wysokość dywidendy, jaką FINN jest obowiązany wypłacać, żeby zachować swój szczególny status – FINN jest obowiązany dokonywać na rzecz akcjonariuszy podziału zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, który może zostać przeznaczony do podziału zgodnie z przepisami prawa handlowego, albo w wysokości co najmniej 90% % rocznej wartości przychodów uzyskanych w roku obrotowym z najmu nieruchomości mieszkalnych lub ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, w tym uzyskanych za pośrednictwem spółki zależnej, pomniejszonych o poniesione w roku obrotowym i określone w projektowanej ustawie wydatki

6) projekt nadal nie przewiduje możliwości tworzenia joint-venture między FINN;

7) w trakcie prac wprowadzono zwolnienie od podatku od przychodów z nieruchomości, oddanych do używania w ramach realizacji programów rządowych i pozarządowych, które ma stanowić rekompensatę w rozumieniu decyzji KE z 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3 – bez takiej regulacji program Mieszkanie Plus byłby zapewne nieefektywny;

8) w trakcie prac legislacyjnych zwiększono znacznie zasady nadzoru KNF nad FINN (dotychczas miały one w zasadzie szczątkowy kształt), w tym prawo do wykreślenia FINN z rejestru prowadzonego przez KNF, nakazania FINN zmiany członków zarządu lub rady nadzorczej, nakładania kar pieniężnych oraz prawo wstępu do pomieszczeń FINN oraz spółki zależnej FINN i prawo żądania przedstawienia dokumentów, informacji i wyjaśnień.

Pełna treść projektu.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn