KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej

Dnia 13 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów, w związku z zapytaniami podatników dotyczącymi obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu takiej dokumentacji, przedstawiło praktyczne wyjaśnienia dotyczące najczęściej poruszanych zagadnień.

28 września 2018

W sprawie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, Ministerstwo wskazuje, iż termin na  przygotowanie dokumentacji podatkowej, w tym dokumentacji grupowej, został przedłużony do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku, gdy dokumentację grupową przygotowuje podmiot zagraniczny, który jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w terminie późniejszym niż termin na przygotowanie dokumentacji wynikający z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018r. zastosowanie znajdzie termin do dnia złożenia zeznania podatkowego.

Nowo utworzona Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) stanowi nowego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Przy określeniu progu zobowiązującego do sporządzenia dokumentacji podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.

Z zakresu oświadczeń o sporządzaniu dokumentacji podatkowej często zadawane pytanie dotyczy wzoru oświadczenia o sporządzenia dokumentacji podatkowej. Publikacja takiego formularza nie jest przewidziana ustawą o CIT i ustawą o PIT, jak również aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tych ustaw. Przykładowy wzór został zamieszczony w komunikacie – objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji należy złożyć na piśmie we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą ePUAP.

Obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej.

  • Kontakt

    ul. Wojciecha Górskiego 9
    00-033 Warszawa

    tel.: 22 295 09 40,
    tel./fax: 22 692 44 74

    e-mail: biuro@krwlegal.pl

    Numer rachunku bankowego:
    45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

    KRS: 0000576857
    NIP: 5252630217

    REGON: 362543036

    Dołącz do nas:LinkedIn