KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Rządowa propozycja zmian przepisów mająca na celu ograniczenie podwyżki cen za ogrzewanie

Trwający kryzys energetyczny i związany z nim wzrost cen znacząco wpływa zarówno na sektor energetyczny i ciepłowniczy, jak i bezpośrednio na obywateli oraz instytucje użyteczności publicznej.

1 lutego 2023

W ostatnim czasie ustawodawca podjął szereg działań legislacyjnych mających na celu ochronę odbiorców, m.in. poprzez przyjęcie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, o której pisaliśmy w grudniu – link.

Kolejnym krokiem w celu przeciwdziałania skutkom wzrostu opłat za ogrzewanie jest uchwalenie przez Sejm w dniu 26 stycznia 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza mechanizm przewidujący, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 % w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Nowe przepisy przewidują, że maksymalna cena dostawy ciepła będzie stosowana w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w rozliczeniach przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie sprzedaży ciepła z odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz dla podmiotów użyteczności publicznej przez pokrycie części należności odbiorców ciepła, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania, poprzez wyrównanie mające na celu ograniczenie wzrostu opłat. Zatem - jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę na poziomie większym niż 40% w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, po to aby odbiorca będący podmiotem uprawnionym nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. Wprowadzane przepisy mają zastępować funkcjonujący aktualnie mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, który zostanie zakończony i rozliczony według stanu na dzień 28 lutego 2023 r. Wyrównanie będzie wypłacane raz w miesiącu kalendarzowym na wniosek podmiotu uprawnionego przez Zarządcę Rozliczeń S.A. - w odniesieniu do przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję i wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła i wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego – w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła, które nie wymaga uzyskania koncesji lub zwolnione jest z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania Prezesowi URE.

Należy zwrócić uwagę, że niniejsza nowelizacja obejmuje również zmianę ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 z późn. zm.), a wiec nie pozostaje bez wpływu na sytuację producentów OZE, tzw. Zielonej Energii, ponieważ zaproponowane rozwiązania odnoszą się do obowiązku dokonywania odpisu na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Przypomnijmy, że do dokonania odpisu na Fundusz w zakresie przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży energii elektrycznej oraz przychodów wynikających z rozliczeń na rynku bilansującym energii zobowiązani są wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach powyżej 1 MW mocy zainstalowanej wykorzystującej jako paliwo OZE (wiatr, energię słoneczną, wodę, biomasę), odpady, węgiel kamienny i brunatny, paliwa gazowe, a także spółki obrotu – przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (zarówno w zakresie obrotu jak i sprzedaży). Przepisy, o których pisaliśmy w grudniu budziły wątpliwości interpretacyjne w związku z niejednoznacznym określeniem, czy wytwórcy skupieni w ramach jednej grupy kapitałowej polegają obowiązkowemu odpisowi. Nowe przepisy precyzują, że z grupy podmiotów wyłączonych z obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz są wytwórcy wytwarzający energię elektryczną w jednostce wytwórczej o mocy nie większej niż 1 MW lub o łącznej mocy nie większej niż 3 MW, przy czym uwzględnieniu mają podlegać wszystkie jednostki wytwórcze posiadane przez grupę kapitałową definiowaną w świetle przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, które stanowią że przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Oznacza to, że zarówno wytwórcy wytwarzający energię elektryczną w jednostce wytwórczej o mocy nie większej niż 1 MW lub o łącznej mocy nie większej niż 3 MW, jeśli należą do grup kapitałowych, nie będą zobowiązani do przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Z tekstem ustawy można zapoznać się pod linkiem.

Autor: apl. radc. Karolina Lalak.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym  świadczy usługi doradztwa w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego, w tym obsługi projektów dotyczących Zielonej Energii, a także zajmuje się specjalistycznym doradztwem obejmującym systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn