KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Raport ESMA zawierający wytyczne do Rozporządzenia prospektowego

W dniu 15 lipca 2020 r. ESMA opublikowała końcowy raport określający wytyczne w sprawie wymogów informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE ( „Rozporządzenie prospektowe”).

6 sierpnia 2020

Raport jest efektem przeprowadzonych wcześniej konsultacji rynkowych, jak również stanowi rozwinięcie i uzupełnienie zaleceń wydanych przez instytucjonalnego poprzednika ESMA, Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR).

Dokument Wytycznych w sprawie wymogów wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. dotyczących ujawniania informacji w prospektach emisyjnych stanowi Aneks nr 3 do Raportu końcowego.

ESMA zdecydowała się zastąpić rekomendacje CESR tworząc Dokument Wytycznych nie tylko z uwagi na czas jaki upłynął od wprowadzenia przedmiotowych rekomendacji - 2005 r.- ale przede wszystkim z uwagi na wejście w życie w dniu 21 lipca 2019 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Motywem do stworzenia Dokumentu Wytycznych był również zamiar oparcia stosowania niniejszego dokumentu w praktyce nadzorczej o zasadę comply or explain (zasada ta nie miała zastosowania do zaleceń CESR). W terminie dwóch miesięcy od dnia opublikowania Wytycznych właściwe organy nadzoru powinny powiadomić ESMA odnośnie do zamiaru ich stosowania.

Adresatami wytycznych są przede wszystkim podmioty odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie, wymienione w art. 11 Rozporządzenia prospektowego. Wytyczne skierowane są również do krajowych organów nadzoru, celem ujednolicenia praktyk nadzorczych w krajach członkowskich.

Głównym celem wydania wytycznych, wobec pojawiających się różnic interpretacyjnych, jest wyjaśnienie i ujednolicenie znaczenia wymogów związanych z ujawnianiem informacji na podstawie Rozporządzenia 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/204, które powinny być zawarte w prospekcie.

ESMA akcentuje potrzebę przygotowywania prospektu i ujawniania informacji w taki sposób, aby zawarte w nim były wyłącznie informacje istotne i charakterystyczne dla emitenta i papierów wartościowych. Osoby odpowiedzialne za prospekt powinny więc dopuszczać do publikowania tylko takie informacje, które są istotne w kontekście emitenta lub papierów wartościowych, dbając przy tym o to, aby przekazywane informacje nie przesłaniały danych istotnych z punktu widzenia decyzji inwestycyjnej, osłabiając tym samym ochronę inwestorów. Dbałość o spójny i jasny charakter prospektu przejawiać się ma również w formułowaniu treści prospektu w taki sposób, aby ujawniane w nim informacje nie powielały się, co stanowi przypomnienie o zasadzie wyrażonej w punkcie 27 Preambuły Rozporządzenia Prospektowego.

Dokument Wytycznych wejdzie w życie dwa miesiące po jego opublikowaniu na stronie internetowej ESMA we wszystkich językach urzędowych EU.

Pełna treść raportu ESMA dostępna jest pod linkiem.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn