KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Komisja Europejska planuje wprowadzenie Europejskiego Prospektu na rzecz Odbudowy

W dniu 24 lipca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian legislacyjnych przewidujących wprowadzenie Europejskiego Prospektu na rzecz Odbudowy (EU Recovery Prospectus) czyli uproszczonego prospektu emisyjnego nowego typu.

18 sierpnia 2020

Nowy typ prospektu ma stanowić ułatwienie przeprowadzenia procesu wtórnej emisji akcji w otoczeniu ekonomicznym kryzysu spowodowanego skutkami pandemii COVID-19.

W zamierzeniu wprowadzenie Europejskiego Prospektu na rzecz Odbudowy ma za zadanie:

 • ułatwienie emitentom pozyskania nowego kapitału wskutek uproszczenia procesu przeprowadzania wtórnej emisji akcji,
 • skrócenie długości prospektu emisyjnego i uczynienie jego treści bardziej czytelną dla potencjalnych inwestorów,
 • uproszczenie trybu zatwierdzania prospektu emisyjnego przez właściwe organy krajowe.

Przedmiotowy dokument ma mieć maksymalnie do 30 stron i zawierać wyłącznie najważniejsze informacje o emitencie i samej emisji, włączając w to dane na temat czynników ryzyka.

Podmiotami uprawnionymi do sporządzenia prospektu w nowej formie będą wyłącznie emitenci notowani na rynku regulowanym lub rynku średnich i małych firm (ang. SME Growth Market; przypomnieć należy, że status takiego rynku posiada rynek Newconnect) od co najmniej 18 miesięcy i planujący przeprowadzenie emisji akcji. Przy czym w przypadku emitentów, których akcje są wprowadzone do obrotu na rynku średnich i małych firm, możliwość skorzystania z uproszczonego prospektu ma dotyczyć wyłącznie tych emitentów, którzy sporządzili poprzednio prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji wprowadzonych na ten rynek.

Oznacza to, że spółki dopiero planujące przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w dalszym ciągu będą zmuszone do sporządzania pełnego prospektu emisyjnego, niezależnie od wymiaru czasowego dotychczasowej działalności. Projekt zmian nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych wymogów podmiotowych takich jak np. szczególne dotknięcie kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Zatwierdzanie Europejskiego Prospektu na rzecz Odbudowy ma zostać skrócone do maksymalnie 5 dni roboczych. Emitent zobowiązany ma być do dodatkowego poinformowania właściwego organu zatwierdzającego na 5 dni przez planowanym złożeniem wniosku o zatwierdzenie prospektu. Nowy typ prospektu ma podlegać procedurze paszportowania umożliwiającej jego wykorzystanie w innych krajach Wspólnoty Europejskiej.

Wskazujemy również, iż Komisja Europejska planuje podniesienie do 150 milionów euro progu wyłączającego obowiązek publikowania prospektu emisyjnego dla wybranych papierów wartościowych emitowanych przez instytucje kredytowe. Obecny próg wynosi 75 milionów euro. Ponadto wśród postulowanych zmian przewidziano wydłużenie o jeden dzień czas, w którym inwestorzy mogą skorzystać z prawa do wycofania się z inwestycji po opublikowaniu suplementu do prospektu. O taki sam okres przedłużono termin, w którym pośrednicy finansowi mogą przekazać subskrybentom informację o publikacji suplementu.

Opublikowane przez Komisję Europejską propozycje zmian legislacyjnych będą na dalszym etapie przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Ostateczny kształt regulacji będzie zależny od przebiegu tego etapu. Zaznaczamy, iż zgodnie z treścią ogłoszenia, rozporządzenie zmieniające ma wejść w życie 20 dni po opublikowaniu i obowiązywać przez czas określony 18 miesięcy, ze skutkiem bezpośrednim, we wszystkich państwach UE.

Pełny tekst propozycji Komisji Europejskiej dostępny jest pod linkiem.

Przypomnieć należy, iż również krajowy legislator wprowadził czasowe zmiany prawne mające na celu ułatwienie emitentom pozyskiwania kapitału. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono regulację, zgodnie z którą, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w okresie obowiązywania tych stanów oraz w okresie miesiąca po ich odwołaniu, nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. memorandum wymaganym w na potrzeby oferty publicznej papierów wartościowych, w przypadku w którym liczba osób, do których jest ona kierowana, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy, przekracza 149).

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn