KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przekształceniu OFE

Projekt zakłada, że w dniu 28 stycznia 2022 r. OFE oraz DFE zostaną przekształcone w SFIO, natomiast PTE w TFI

3 marca 2021

Projekt ustawy dotyczący przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne został przyjęty przez Radę Ministrów. Ustawa z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. Wedle dotychczasowych założeń dotyczących projektu:

1)    w okresie 1 czerwca – 2 sierpnia 2021 r. możliwe będzie złożenie przez członka OFE deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku do ZUS, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS);

2)    do dnia 26 listopada 2021 r. PTE obowiązane będzie sporządzić, w formie aktu notarialnego oraz ogłosić na swojej stronie internetowej statut SFIO, który powstanie z przekształcenia odpowiednio OFE lub DFE;

3)    w dniu 29 listopada 2021 r. OFE umorzy jednostki rozrachunkowe zapisane na rachunku członka OFE, który złożył deklarację o przeniesieniu środków do ZUS;

4)    w dniu 1 grudnia 2021 r. OFE przekaże do ZUS składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w zarządzanym portfelu inwestycyjnym o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych;

5)    w dniu 3 stycznia 2022 r. powstanie zobowiązanie OFE odpowiadające wartości 15% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków funduszu, którzy nie złożyli deklaracji o przeniesieniu środków do ZUS (z pewnymi wyjątkami). Do dnia 11 lutego 2022 r. SFIO przekaże do FUS środki odpowiadające wartości 70% wspomnianego zobowiązania, a do dnia 28 października 2022 r. pozostałe 30% tej wartości;

6)    w dniu 28 stycznia 2022 r.:

-         OFE oraz DFE zostaną przekształcone w SFIO, natomiast PTE w TFI;

-         wejdzie w życie statutu SFIO powstałego z przekształcenia;

-         depozytariusz OFE oraz DFE stanie się depozytariuszem SFIO powstałego z przekształcenia, przy czym podmioty pełniące dotychczas funkcję depozytariusza, które staną się depozytariuszami SFIO będą uprawnione do wykonywania tej funkcji na podstawie dotychczasowej umowy o przechowywanie aktywów, w zakresie w jakim jej postanowienia nie będą sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”), aż do dnia zawarcia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 72 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 maja 2022 r.;

-         oszczędzający na IKE lub IKZE prowadzonym przez DFE staną się oszczędzającymi odpowiednio na IKE lub IKZE prowadzonym przez SFIO;

7)    do dnia 7 lutego 2022 r. TFI powstałe z przekształcenia obowiązane będzie złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie SFIO do rejestru funduszy inwestycyjnych oraz o wykreślenie odpowiednio OFE lub DFE z rejestru funduszy emerytalnych;

8)    do dnia 3 marca 2022 r. TFI powstałe z przekształcenia zobowiązane będzie przekazać do KNF dokumenty i informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, dotyczące SFIO powstałego z przekształcenia oraz, o których mowa w art. 58 ust. 1 oraz art. 58a ust. 1 tej ustawy, dotyczące TFI;

9)    do dnia 1 kwietnia 2022 r. TFI, które powstało z przekształcenia sporządzi prospekty informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów SFIO powstałych z przekształcenia;

10)  do dnia 1 maja 2022 r. TFI powstałe z przekształcenia zobowiązane będzie ustanowić jednego depozytariusza dla każdego SFIO powstałego z przekształcenia, w drodze zawarcia pisemnej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 72 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Realizacja założonego harmonogramu przekształcenia wiązałaby się m.in. z tym, że proces legislacyjny, w tym zakończenie prac parlamentarnych nad ustawą, podpisanie jej przez Prezydenta i publikacja, powinny nastąpić w perspektywie 3 kolejnych miesięcy.

Należy spodziewać się również, że przyjęta przez Radę Ministrów treść projektu ustawy może podlegać dalszym zmianom w toku prac parlamentarnych.

Autor: Mariusz Biały, Counsel

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn