KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Raport z nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów w 2020 roku

KNF wylicza najczęstsze nieprawidłowości w raportach emitentów

19 marca 2021

W dniu 15 marca 2021 roku, na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) został opublikowany raport stanowiący podsumowanie czynności nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzonych w 2020 roku. Jak wskazuje UKNF opracowanie jest skierowane do użytkowników informacji regulowanych, emitentów oraz biegłych rewidentów, celem przyczynienie się do prawidłowego i spójnego stosowania odpowiednich wymogów raportowania określonych przepisami prawa.

Przygotowany przez UKNF raport obejmuje zbiorcze informację wynikające z analizy m.in.:

 • sprawozdań finansowych emitentów (w szczególności w zakresie zgodności z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej);
 • sprawozdań z działalności emitentów;
 • informacji niefinansowych emitentów;
 • terminowości publikacji i kompletności zawartości raportów okresowych emitentów;
 • informacji poufnych emitentów;
 • wybranych obszarów dotyczących raportowania za rok 2020 (w tym stosowania MSR 1, MSR 36, MSSF 16, ESEF).

Analiza sprawozdań finansowych emitentów:

Z przedstawionego przez UKNF raportu wynika, że główne nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych spółek z rynku regulowanego dotyczą m.in.:

 • kwestii kontynuacji działalności oraz ryzyka płatności (w tym m.in. brak ujawnień nt. znaczących ryzyk i niepewności co do zdolności do kontynuacji działalności, brak ujawnień nt. osądów i założeń, na których oparta jest ocena zasady kontynuacji działalności, brak sporządzania prognoz przepływów pieniężnych na kolejne 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy, będących podstawą przyjęcia założenia kontynuacji działalności);
 • kwestii dotyczących utraty wartości aktywów niefinansowych (w tym m.in. brak przeprowadzenia rzetelnych testów na utratę wartości inwestycji w spółki zależne, brak ujawnienia / niepełne ujawnienia specyficznych dla jednostki informacji w zakresie wyceny aktywów niefinansowych);
 • kwestii dotyczących wyceny instrumentów finansowych (w tym m.in. brak uwzględnienia istotnych okoliczności wpływających na jakość należności przy ustalaniu oczekiwanych strat kredytowych, brak ujawnienia istotnych zasad rachunkowości nt. wyceny oczekiwanych strat kredytowych);
 • kwestii braku ujawnienia opisu zindywidualizowanej i specyficznej polityki rachunkowości

w zakresie MSSF 15;

 • kwestii braku uwzględnienia potencjalnego dodatkowego scenariusza przy ustalaniu wartości godziwych aktywów;
 • kwestii wątpliwego ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Analiza informacji niefinansowych emitentów:

W 2020 roku w ramach nadzoru nad informacją niefinansową, UKNF dokonał analizy kompletności wszystkich sprawozdań niefinansowych emitentów z art. 49b ustawy o rachunkowości. Dodatkowo dla wybranej próby informacji niefinansowych, analizy przeprowadzone w 2020 r. obejmowały zagadnienia wskazane w Publicznym Stanowisku ESMA w sprawie priorytetów nadzorczych dla raportów okresowych za rok 2019. Jak wynika z lektury raportu, w 2020 r. w ramach nadzoru nad informacją niefinansową skierowano do 4 emitentów zalecenia ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, polegające na braku zamieszczenia opisu kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostki.

Analiza terminowości publikacji i kompletności zawartości raportów okresowych emitentów:

UKNF zbadał także terminowość publikacji i kompletność zawartości raportów okresowych emitentów. Czynności nadzorcze podjęte w roku 2020 w zakresie nadzoru nad terminowością publikacji raportów okresowych emitentów to m.in.:

 • skierowanie w 12 przypadkach do właściwego departamentu UKNF wniosków o wystąpienie do GPW z żądaniem zawieszenia obrotu papierami wartościowymi na podstawie art. 20 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z brakiem terminowego przekazania raportów okresowych;
 • skierowanie 9 zaleceń do emitentów w związku z brakiem terminowego przekazania raportów okresowych lub brakiem zamieszczenia w raportach rocznych i półrocznych odpowiednio sprawozdań biegłych rewidentów z badania lub raportów z przeglądu sprawozdań finansowych.

UKNF przyjrzał się również kompletności zawartości raportów okresowych emitentów i w tym zakresie stwierdził najwięcej nieprawidłowości. UKNF skierował bowiem 57 zaleceń do emitentów na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, dotyczących przekazania, uzupełnienia lub skorygowania raportów okresowych.

Analiza informacji poufnych emitentów :

Sprawozdanie obejmuje również wyniki analizy wykonywania przez emitentów obowiązków w związku z publikacją informacji poufnych. W 2020 r. w ramach nadzoru nad informacją poufną emitentów wydano 67 zaleceń mających na celu zaprzestanie naruszania obowiązków informacyjnych, które dotyczyły m.in.:

 • braku wskazania stron umów zawieranych przez emitentów, warunków finansowych lub przedmiotu umów, zastrzeżonych w umowach warunków, informacji o powiązaniach z kontrahentem, zawarciu aneksów do umów, trudności w ich realizacji,
 • braku przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
 • braku identyfikacji rozpoczęcia negocjacji jako informacji poufnej,
 • braku zamieszczenia szczegółowych informacji dotyczących otrzymania środków w ramach tarczy antykryzysowej

Analiza wybranych obszarów raportowania za rok 2020:

W opublikowanym raporcie, UKNF zwrócił szczególną uwagę na wybrane obszary raportowania. Odnosząc się do raportowania finansowego, Komisja przedstawiła w raporcie zagadnienia na, które należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 i kolejne okresy sprawozdawcze, podkreślając jednocześnie znaczenie najnowszych wspólnych priorytetów nadzorczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”)

UKNF podkreśla, że ESMA - wyznaczając europejskie wspólne priorytety nadzorcze dla sprawozdań finansowych za 2020 rok - skupiła się na dalszych potrzebach zapewnienia odpowiedniego poziomu przejrzystości w kwestii wpływu pandemii COVID-19 na działalność emitentów przy zastosowaniu wybranych standardów, m.in.: MSR 1 – Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 36 – Utrata wartości aktywów, MSSF 16 – Leasing.

Tym samym sprawozdania finansowe za 2020 rok powinny dodatkowo zawierać:

 • informacje na temat znaczących osądów i niepewności szacunków;
 • rozszerzone ujawnienia związane z kontynuacją działalności;
 • ujawnianie informacji na temat znaczących skutków COVID-19;
 • ujawnianie niepewności związanych z COVID-19 w testach na utratę wartości.

Jednolity elektroniczny format raportowania – ESEF

W przedstawionym przez UKNF raporcie odwołano się również do kwestii raportowania ESEF. Przypomniano, że emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Dyrektywy Transparency, a także regulacyjnych standardów technicznych (RTS), są zobowiązani do sporządzania raportów rocznych w ESEF za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 r. lub później, przy czym podkreślono, że ze względu na pandemię COVID–19 i związane z nią trudności, Unia Europejska i zainteresowane państwa członkowskie procedują możliwość odroczenia obowiązku raportowania zgodnego z ESEF o rok, z pozostawieniem możliwości raportowania w tym formacie już za rok 2020, do czego UKNF zachęca emitentów.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie internetowej UKNF.

Autor: Apl. adw. Jakub Murawski

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn