KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

ESMA – projekt RTS i ITS do Rozporządzenia 2017/2402 oraz Rozporządzenia 2017/1129

W dniu 16 lipca 2018 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowano pierwszy zestaw standardów technicznych w zakresie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (dalej: ,,Rozporządzenie 2017/2402’’).

22 sierpnia 2018

Opublikowany zestaw został przekazany Komisji Europejskiej w celu ostatecznego zatwierdzenia.

Wśród przekazanych dokumentów w zakresie Rozporządzenia 2017/2402 znajdują się zarówno regulacyjne standardy techniczne (tzw. RTS) jak i implementacyjne standardy techniczne (tzw. ITS), w tym:


- Projekt RTS w zakresie art. 27 ust. 6 Rozporządzenia 2017/2402,
- Projekt ITS w zakresie art. 27 ust. 7 Rozporządzenia 2017/2402,
- Projekt RTS w zakresie art. 28 ust. 4 Rozporządzenia 2017/2402.

W kolejnym dniu ESMA opublikował także przesłany do Komisji Europejskiej finalny projekt RTS dotyczących stosowania niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: "Rozporządzenie 2017/1129").


Projekt RTS obejmuje następujące obszary przepisów Rozporządzenia 2017/1129:


- Najważniejsze informacje finansowe ujawniane przez emitentów do podsumowania prospektu emisyjnego;
- Dane dotyczące klasyfikacji prospektów emisyjnych i praktyczne ustalenia zapewniające, że dane te można odczytać maszynowo;
- Reklamy rozpowszechniane wśród inwestorów detalicznych;
- Wymagania dotyczące publikacji suplementów do prospektu emisyjnego;
- Publikacja prospektu emisyjnego.

Standardy techniczne w zakresie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn