KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 7 stycznia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

1 lutego 2021

Nowelizacja jest efektem konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE („Dyrektywa”), będącej elementem pakietu regulacyjnego dotyczącego obligacji zabezpieczonych. Konieczność wprowadzenia zmian w prawie unijnym i następczo w porządkach prawnych państw członkowskich jest związana z zamiarem dokonania harmonizacji przepisów dotyczących obligacji zabezpieczonych poszczególnych państw członkowskich. W polskim prawie odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych w rozumieniu Dyrektywy są listy zastawne, emitowane przez banki hipoteczne na podstawie Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian w Ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Wśród najważniejszych zmian można wskazać:

 • dostosowanie zakresu pojęciowego do regulacji unijnych przez dodanie nowych definicji, w tym definicji listu zastawnego;
 • rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego o wierzytelności banku hipotecznego z tytułu nabytych przez ten bank papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Warto wskazać, że dotychczas obligacje samorządowe mogą pełnić wyłącznie funkcję aktywów zastępczych, co oznacza, że niedopuszczalne jest emitowanie listów zastawnych zabezpieczonych wyłącznie na obligacjach jednostek samorządowych;
 • określenie, że przedłużenie terminu wykupu listu zastawnego jest możliwe wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości banku hipotecznego;
 • wprowadzenie jako zasady emisji listów zastawnych przez banki hipoteczne w ramach programu emisji listów zastawnych. Zgodnie z projektem przez program emisji należy rozumieć jedną lub więcej emisję listów zastawnych, dla których prowadzony jest odrębnie rejestr zabezpieczenia listów zastawnych. Warunki programów określane będą w zezwoleniu wydawanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, którego uzyskanie będzie konieczne przy programie emisji listów zastawnych. Projekt ustawy określa podstawowy katalog wymogów uzyskania zezwolenia oraz zasady wydawania zezwolenia;
 • obowiązek monitorowania programów emisji listów zastawnych przez Komisję Nadzoru Finansowego i cyklicznego dokonywania oceny warunków udzielenia zezwolenia. Ponadto Komisja prowadzić będzie wykaz banków hipotecznych posiadających zezwolenia na program emisji listów zastawnych;
 • wprowadzenie przepisów sankcyjnych związanych z programem emisji listów zastawnych;
 • usankcjonowanie istniejącej praktyki poprzez zawarcie w ustawie uprawnienia banków do zawierania umów o instrument pochodny na potrzeby wykonywanych czynności;
 • doprecyzowanie wymogów dla instrumentów pochodnych i określenia warunków umowy, przedmiotem której jest instrument pochodny;
 • zobowiązanie do opracowania i wdrożenia procedur ustalających zasady monitorowania utrzymywania ciągłości ubezpieczenia od zdarzeń losowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności banku hipotecznego emitującego listy zastawne przez cały okres ich wpisania do rejestru zabezpieczenia listu zastawnego;

Z pełną treścią projektu oraz uzasadnienia można zapoznać się na stronie RCL pod linkiem Projekt (legislacja.gov.pl).

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn