KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Projekt przewiduje m. in. zmiany w zakresie funkcjonowania biur usług płatniczych, co do który przewiduje się zmniejszenie obciążeń regulacyjnych oraz nałożenie nowych obowiązków na małe instytucje płatnicze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

8 lutego 2021

W dniu 28 stycznia 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

Projekt nowelizacji przewiduje zmiany w następujących obszarach:

 • Zmiany w zakresie funkcjonowania BUP, w zakresie zmniejszenia obciążeń regulacyjnych
 • Nałożenie nowych obowiązków regulacyjnych na MIP,
 • zmiany w zasadach naliczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru,
 • wyłączenia z obowiązku stosowania CAF,
 • uchylenie delegacji do wydania niektórych rozporządzeń.

Zmiany w zakresie funkcjonowania BUP

Zmiany, które dotyczyć mają funkcjonowania biur usług płatniczych, ukierunkowane są na zmniejszenie obciążeń regulacyjnych stawianych tym podmiotom, a przez to na zmniejszenie kosztów ich działalności. Jednocześnie zakłada się zmniejszenie skali działalności BUP poprzez limitowanie wartości pojedynczych transakcji płatniczych.

Przewiduje, że kwota pojedynczej transakcji płatniczej wykonywanej przez BUP nie będzie mogła przekroczyć 2 500 euro. W ten sposób zakłada się redukcję, ryzyka systemowego związanego z działalnością BUP.

Skutkiem wprowadzenia powyższego ograniczenia, zakłada się zmniejszenie wymogów stawianych tej grupie podmiotów poprzez:

1)    zastąpienie wymogu składania w KNF dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowe albo umowy ubezpieczenia obowiązkiem udostępnienia użytkownikowi informacji dotyczących zawartej umowy,

2)    uchylenie obowiązku informowania KNF o przekroczeniu poziomu 500 000 euro całkowitej kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu oraz średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych w okresach 3 i 12 miesięcy,

3)    uchylenie obowiązku informowania KNF o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie zarządzającej,

4)    wyłączenie możliwości przeprowadzenia inspekcji (zostaje jednak kontrola zdalna i następcza).

W efekcie planowanego ograniczenia zadań nadzorczych wykonywanych przez KNF względem BUP zakłada się obniżenie stawki wpłat ponoszonych przez BUP na pokrycie kosztów nadzoru. Aktualna stawka w wysokości 0,025 % liczona od całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro, w tym przez jego agentów, zastąpiona ma być stawką 0,023 %.

Zauważyć należy, iż nowelizacja opiera się na założeniu, że biura, które chcą wykonywać działalność w szerszym zakresie, powinny dostosować swoją działalność do wymogów przewidzianych dla małych instytucji płatniczych.

Nowe obowiązki MIP

W odniesieniu do małych instytucji płatniczych projektowane przepisy przewidują rozszerzenie katalogu załączników, które powinny być załączane do wniosków o wpis do rejestru MIP, o:

a)    opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

b)    kopię umowy rachunku płatniczego,

c)     opis działalności gospodarczej – w przypadku hybrydowej małej instytucji płatniczej.

MIP zobowiązane mają być do powiadamiania KNF o każdej zmianie w zakresie powyższych danych.

Zauważyć należy, iż w powyższym zakresie status regulacyjny MIP zbliży się do wymogów stawianych krajowym instytucjom płatniczym.

Zmiany zasad naliczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru

Zmiany w niniejszym zakresie mają uprościć proces wnoszenia opłat na pokrycie kosztów nadzory przez instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego. Suma opłat dokonanych przez te instytucje w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszać ma łączną kwotę wpłat na pokrycie kosztów nadzoru należnych od tych instytucji w danym roku.

Wyłączenie z obowiązku stosowania CAF

Projekt nowelizacji przewiduje wyłączenie Banku Gospodarstwa Krajowego i Narodowego Banku Polskiego z obowiązku stosowania funkcjonalności CAF (ang. confirmation of the availability of funds),

Uchylenie delegacji do wydania niektórych rozporządzeń

Projekt przewiduje uchylenie delegacji do wydania rozporządzeń na podstawie art. 64a ust. 5 i art. 98b ust. 3 ustawy o usługach płatniczych, które dotyczą obszarów, w których kompetencja do kształtowania przepisów prawa zastrzeżona został dla przepisów prawa europejskiego.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn