KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych również dla Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

Do 31 stycznia 2021 r., najwięksi podatnicy CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe są zobowiązane złożyć do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

25 stycznia 2021

Przypomnieć należy, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935) (dalej: „Ustawa”). Zgodnie z art. 13a Ustawy, podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406) (dalej: „Ustawa o CIT”) są zobowiązane do przekazania drogą elektroniczną, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Nieprzekazanie sprawozdania, jak i utrudnianie lub udaremnianie spełnienia tego obowiązku w terminie podlegać będzie karze grzywny wymierzanej wobec kierowników podmiotów (zwykle członków zarządu).

Zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań będzie podawane do publicznej wiadomości przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

Jakich podmiotów dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania

Obowiązek złożenia sprawozdania ciąży na podmiotach, o których mowa w art. 27b ust. 2 Ustawy o CIT, dotyczy zatem:

 • podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów),
 • podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości,
 • spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) z tym jednak zastrzeżeniem, że spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2021, tj. nie wcześniej niż w styczniu 2022 r.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż obowiązek złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych w terminie do 31 stycznia 2021 r. w określonych przypadkach dotyczy również Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (dalej: „FIZ”). W świetle Ustawy o CIT, FIZ są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 6 Ustawy o CIT korzystają jedynie fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Tym samym FIZ, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro, spełniają kryteria, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT i są zobowiązane do złożenia przedmiotowego sprawozdania. Obowiązek nie dotyczy jednak Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych chyba, że stosuje się do nich zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIZ.

Na kim ciąży obowiązek przekazania informacji

Zgodnie z treścią art. 13a Ustawy, obowiązek podania informacji o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dotyczy kierowników podmiotów, które mają obowiązek złożyć sprawozdanie.

Za kierownika podmiotu uznaję się:

 • członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ jest wieloosobowy, to są to członkowie tego organu,
 • w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej jest to komplementariusz prowadzący sprawy spółki,
 • W przypadku podatkowej grupy kapitałowej jest to kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Zaznaczenia przy tym wymaga, iż za kierownika podmiotu uznaję się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Dodatkowo sprawozdanie może sporządzić i podpisać pełnomocnik dołączając jednocześnie do sprawozdania kopię pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Ustawa nie zmienia zasad reprezentacji danego podmiotu wynikających z odrębnych przypisów. Art. 13a ust. 1-3 Ustawy określa jedynie, że odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania spoczywa na wszystkich członkach organu wieloosobowego (zarządu albo innego organu zarządzającego). Tym samym w przypadku nieprzekazania w terminie sprawozdania odpowiedzialność z art. 13z ust. 1 ustawy negatywne konsekwencje poniosą wszyscy członkowie organu wieloosobowego.

Jakie informacje zawiera sprawozdanie?

Sprawozdanie ma zawierać szczegółowe informacje na temat stosowanych terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w tym:

 • firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

- nieprzekraczającym 30 dni

- od 31 do 60 dni

- od 61 do 120 dni

- przekraczającym 120 dni

od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru, lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:

- nieprzekraczającym 30 dni

- od 31 do 60 dni

- od 61 do 120 dni

- przekraczającym 120 dni

od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru, lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, raportowanie w 2021 roku powinno obejmować także świadczenia wynikające z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2020 roku. Tym samym w składanym sprawozdaniu należy ująć także płatności z faktur wystawionych przed 2020 r., jeżeli płatności tych faktur zostały dokonane w roku 2020.

W jaki sposób przesłać sprawozdanie

Informacje powinny zostać przekazane wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na portalu biznes.gov.pl. Dokument jest podpisywany Profilem Zaufanym (również przez bankowość elektroniczną) lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. Po wypełnieniu system automatycznie wygeneruje sprawozdanie – można je ściągnąć w formacie PDF lub XML.

Warto wskazać, iż w celu ułatwienia wypełnienia obowiązku przekazania sprawozdań, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło praktyczny poradnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa - zarówno dla przedsiębiorstw, firm rodzinnych, jak i osób prywatnych, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i obsługi prawnej startupów.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn