KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Nowe kwestie poruszone w Q&A dotyczą prezentacji danych finansowych, możliwości wielokrotnych ofert na podstawie jednego prospektu czy udostępniania dokumentów sporządzonych przez ekspertów

10 lutego 2021

W dniu 28 stycznia 2021 r. ESMA zaktualizowała Q&A dotyczące prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym.

W ramach aktualizacji ESMA opublikowała odpowiedzi na sześć nowych pytań dotyczących m.in. umieszczania w prospekcie danych finansowych, kolejności informacji zawartych w prospekcie oraz ustalania zakresu informacji niezbędnych do ujawnienia w prospekcie. Poniżej podsumowujemy aktualizacji omawianego dokumentu.

Prezentacja danych finansowych przez podmiot prowadzący działalność przez okres krótszy niż 3 pełne lata obrotowe

W ramach wyjaśnień rozważono dwa stany faktyczne, tj. taki, w którym emitent prowadzi działalność przez okres krótszy niż trzy lata ale nie krótszy niż rok oraz taki, w którym emitent prowadzi działalność przez okres krótszy niż rok.

W sytuacji, w której emitent prowadzi działalność krócej niż trzy lata jest on zobowiązany do zamieszczenia w prospekcie posiadanych zaudytowanych informacji finansowych obejmujących pełny rok obrotowy (lub krótszy okres) oraz niezaudytowanych danych śródrocznych.

Przykład 1: Emitentutworzony w lutym 2019 r., który złoży prospekt do akceptacji właściwego organu z końcem stycznia 2021 r. powinien zamieścić w prospekcie zaudytowane dane finansowe obejmujące okres od lutego 2019 r. do grudnia 2019 r. oraz niezaudytowane śródroczne dane finansowe obejmujące pierwsze półrocze 2020 r.

Natomiast emitent prowadzący działalność przez okres krótszy niż rok powinien zamieścić w prospekcie zaudytowane informacje finansowe obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego roku obrotowego (o ile jest to możliwe) albo od daty rozpoczęcia działalności do daty wybranej z praktycznego punktu widzenia.

Przykład 2: Emitent utworzony w dniu 1 listopada 2019 r. sporządzający zaudytowane informacje finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2019 r. składający prospekt do zatwierdzenia w czerwcu 2020 r. może zamieścić w prospekcie (i) zaudytowane informacje finansowe obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca wybranego roku obrotowego (w przykładzie za okres od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.), albo (ii) zaudytowane informacje finansowe obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności do wybranej z praktycznego punktu widzenia daty przed złożeniem prospektu (np. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.). Zauważyć warto, że drugie rozwiązanie skutkuje koniecznością sporządzenia i poddania audytowi danych finansowych wyłącznie na potrzeby zamieszczenia w prospekcie.

Możliwość przeprowadzania wielokrotnych ofert na podstawie jednego prospektu

W okresie ważności prospektu emitent może przeprowadzić wyłącznie jedną, przewidzianą w nim ofertę publiczną. Przeprowadzenie kolejnych, nieprzewidzianych w treści prospektu ofert wymaga sporządzenia i zatwierdzenia przez właściwy organ nowego prospektu również w sytuacji, w której termin ważności pierwszego prospektu nie upłynął.

ESMA dopuszcza jednak możliwość włączenia przez odniesienie do nowego prospektu informacji zawartych w poprzednim dokumencie (zgodnie z postanowieniami art. 19 Rozporządzenia 2017/1129).

Udostępnianie wycen i oświadczeń sporządzonych przez eksperta

Niektóre z załączników do Rozporządzania 2019/980 (np. pkt 21.1.b) Załącznika I) wymagają zamieszczenia w prospekcie (jego części rejestracyjnej) oświadczenie, że w okresie ważności tego dokumentu można się zapoznawać, w stosownych przypadkach, ze wszystkimi raportami, pismami i innymi dokumentami, wycenami i oświadczeniami sporządzonymi przez eksperta na zlecenie emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.

W ramach wyjaśnień doprecyzowano, że określenie „sporządzone przez eksperta na zlecenie emitenta” odnosi się wyłącznie do wycen i oświadczeń. Wszelkie inne raporty, pisma i inne dokumenty muszą zostać udostępnione niezależnie od tego czy zostały przygotowane przez ekspertów, czy też nie (przy zastrzeżeniu, że ich fragmenty lub odniesienia do nich zostały zamieszczone w prospekcie).

Kolejność informacji w prospekcie

O ile dopuszczalna jest zmiana kolejności informacji wymaganych, mającymi zastosowanie do danych instrumentów finansowych, załącznikami do Rozporządzenia 2019/980, to emitent nie jest upoważniony do zmiany kolejności informacji wymaganych art. 24 i art. 25 Rozporządzenia 2019/980 (odpowiednio prospekt i prospekt podstawowy).

W związku z powyższym kolejność informacji w prospekcie powinna co do zasady wyglądać następująco:

a)     spis treści,

b)     podsumowanie (w przypadku prospektu) lub ogólny opis programu ofertowego (w przypadku prospektu podstawowego),

c)      czynniki ryzyka,

d)     pozostałe informacje wymagane załącznikami do Rozporządzenia 2019/980.

Określenie, które załączniki do Rozporządzenia 2019/980 mają zastosowanie do oferty danego instrumentu finansowego

W celu ułatwienia emitentom ustalenia, które z załączników do Rozporządzenia 2019/980 mają zastosowanie do prospektu dotyczącego danego instrumentu finansowego ESMA opublikowała tabelę pozwalającą określić, które załączniki znajdą zastosowanie do danego prospektu.

Tabela została podzielona na cztery części dotyczące:

a)     dokumentu rejestracyjnego,

b)     dokumentu ofertowego,

c)      dokumentu rejestracyjnego prospektu na rzecz rozwoju UE, oraz

d)     dokumentu ofertowego prospektu na rzecz rozwoju UE.

Wyłączenia spod obowiązku publikacji prospektu

Rozporządzenie 2017/1129 w art. 1 ust. 5 określa wyłączenia spod obowiązku publikacji prospektu w związku z dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym umiejscowionym lub działającym w Unii. Zgodnie z wyjaśnieniami ESMA każde z wyłączeń stanowi autonomiczną przesłankę i wystarczy spełnienie jednej z nich (mimo potencjalnego zbiegu kilku przesłanek), aby emitent mógł odstąpić od publikacji prospektu.

Przykład: Emitent w związku z połączeniem z inną spółką wydał papiery wartościowe, które stanowiły łącznie mniej niż 20%jego papierów wartościowych tej samej klasy już dopuszczonych na rynku regulowanym w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku ze spełnieniem przesłanki określonej w art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129 emitent, w celu uniknięcia obowiązku publikacji prospektu, nie jest zobowiązany do dodatkowego udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu, o którym mowa w lit. f) w/w przepisu (opisującego wpływ połączenia na emitenta).

Pełna treść Q&A jest dostępna pod linkiem.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn