KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazania KNF informacji przez firmy inwestycyjne opublikowane w Dzienniku Ustaw

W dniu 20 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 531), które zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r.

25 marca 2019

Wśród nowych obowiązków uwzględnionych w opublikowanym rozporządzeniu należy w szczególności wyróżnić:

1. obowiązek z §148 rozporządzenia, zgodnie z którym dom maklerski ma obowiązek dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej. Sprawozdanie to będzie dostarczać się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem. Kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej będzie sporządzane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

2. obowiązek raportowania przez dom maklerski informacji o spełnieniu lub zaprzestaniu spełniania kryteriów dla jednostek zainteresowania publicznego,

3. obowiązek przekazywania przez dom maklerski informacji o zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z:

1) inspektorem nadzoru (lub inną osobą wchodzącą w skład komórki do spraw zgodności z prawem),

2) osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem,

3) odpowiedzialną za wypełnianie przez dom maklerski obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

4) maklerem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym.

Opublikowane rozporządzenie zawiera także postanowienie, zgodnie z którym w okresie do dnia 30 czerwca 2019 r. dom maklerski ma obowiązek przekazania KNF, w formie raportu bieżącego, informacji o rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia ewidencji obligacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach. Dodatkowo, w okresie do dnia 30 czerwca 2019 r. dom maklerski ma obowiązek przekazania KNF informacji o rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o której mowa w art. 123 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Nowe rozporządzenie będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek przekazania raportu bieżącego KNF, występujących lub o których powzięto informację od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2018 r., dla których termin przekazania przypada po dniu wejścia w życie rozporządzenia, należało będzie stosować przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 4 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem przepisów enumeratywnie wskazanych w § 154, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Pełna treść rozporządzenia

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn