KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

W dniu 31 maja 2021 r. do opiniowania i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

7 czerwca 2021

Projekt powstał w związku ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”). Stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Zgodnie z obowiązującym aktualnie brzmieniem Ustawy, osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są osoby zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a)     szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu,

b)     członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

c)      członkowie organów zarządzających partii politycznych,

d)     członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

e)     członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

f)       ambasadorowie, chargés d’affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,

g)     członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h)     dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i)       dyrektorzy generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorzy generalnych urzędów wojewódzkich,

j)       inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

W porównaniu do poprzednich wersji Ustawy, w ramach art. 2 ust. 2 pkt 11 aktualnie nie są wyszczególnione konkretne stanowiska i funkcje, takie jak Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezes Rady Ministrów, poseł, senator, Prezes oraz członkowie Zarządu NBP, czy sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych. Zostały one ujęte w ramach wspomnianego wykazu. Dodano ppkt j), zgodnie z którym osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są również inne, niewymienione w ppkt a) – i), osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, mając na uwadze charakter wykonywanych zadań oraz ich znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowania terroryzmu. Kryterium wyboru stanowisk i funkcji zostało oparte o definicję ustawową osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne w art. 2 ust. 2 pkt 11 Ustawy, w tym założenie, że przedmiotowy wykaz nie obejmuje stanowisk średniego i niższego szczebla w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

W projektowanym wykazie zostało ujętych około 200 stanowisk i funkcji, takich jak: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister, poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Główny Inspektor Pracy, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Na chwilę obecną przyjmuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 października 2021 r.

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod linkiem.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn