KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF

W dniu 24 września 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu .

16 października 2018

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie zawartego w art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi upoważnienia do wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia określającego warunki, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony interesów inwestorów uczestniczących w obrocie w tych systemach. Utrata mocy dotychczasowego rozporządzenia jest spowodowana wejściem w życie, z dniem 21 kwietnia 2018 r., ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej do polskiego porządku prawnego Dyrektywę MiFID II.

Projekt rozporządzenia ustanawia warunki, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF. Określono w jego treści zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w regulaminie ASO lub OTF oraz zobowiązano firmy inwestycyjne prowadzące działalność w tej sferze do opracowywania procedur monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących działalności tych rynków oraz procedur informowania odpowiednich organów o naruszeniach. Celem przedmiotowego rozporządzenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu w ASO lub na OTF, zwiększenie stabilności działania tych systemów oraz ustanowienie skuteczniejszych mechanizmów nadzoru i zapobiegania nadużyciom na rynku.

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania i oczekuje na wyrażenie stanowisk przez podmioty biorące udział w procesie legislacyjnym. Zgodnie z założeniami, projekt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn