KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji PPK

W dniu 25 lutego 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej: „Projekt”) .

15 marca 2019

Wedle treści Projektu, stopa referencyjna ustalana będzie w sposób jednakowy dla wszystkich funduszy zdefiniowanej daty i będzie równa:

1) począwszy od zdefiniowanej daty funduszu – większej z dwóch wartości: średniej arytmetycznej rentowności obligacji emitowanych przez Skarb Państwa o okresie zapadalności 10 lat obliczanej za okres, o którym mowa poniżej, zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku, lub zero,

2) w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających zdefiniowaną datę – wartości, o której mowa w pkt 1, powiększonej o 0,4 punktu procentowego,

3) w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających datę przypadającą 5 lat przed zdefiniowaną datą – wartości, o której mowa w pkt 1, powiększonej o 0,8 punktu procentowego,

4) w okresie dziesięciu lat kalendarzowych poprzedzających datę przypadającą 10 lat przed zdefiniowaną datą – wartości, o której mowa w pkt 1, powiększonej o 1,2 punktu procentowego,

5) w okresie od początku pierwszego okresu rozliczeniowego do dnia przypadającego 20 lat przed zdefiniowaną datą – wartości, o której mowa w pkt 1, powiększonej o 2,0 punktu procentowego.

Rentowność obligacji, o których mowa w pkt 1 powyżej, ustalać będzie Polski Fundusz Rozwoju S.A. na podstawie obliczeń rentowności takich obligacji dokonywanych przez podmiot, o którym mowa w art. 13d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za okres od dnia 1 września do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego okres rozliczeniowy, przy założeniu, że rok kalendarzowy ma 365 dni.

W projekcie określono również zasady ustalania rezerwy na wynagrodzenie za osiągnięty wynik, na potrzeby pobierania przez instytucję finansową umieszczoną w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

Wraz z publikacją Projektu Ministerstwo Finansów zwróciło się o zgłaszanie w trybie konsultacji publicznych ewentualnych uwag do opublikowanego Projektu. Uprzejmie informujemy, iż nasza Kancelaria zgłosiła swój udział w przedmiotowym procesie legislacyjnym.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy jest uczestnikiem trwającego procesu legislacyjnego, dlatego zachęcamy Państwa do zgłaszania za naszym pośrednictwem  wszelkich wniosków i uwag związanych z Projektem, które będą na bieżąco przekazywane w toku prowadzonych konsultacji.

Pełna treść projektu rozporządzenia

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn