KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne skierowany do podpisu ministra

W dniu 25 lutego 2019 r. do podpisu ministra skierowano projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze . W związku z powyższym, w najbliższym czasie należy spodziewać się publikacji przedmiotowego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP.

20 marca 2019

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2010 r., Nr 25, poz. 129).

Wśród nowych obowiązków uwzględnionych w projektowanym rozporządzeniu należy w szczególności wyróżnić:

1) obowiązek z §148 projektu rozporządzenia, zgodnie z którym dom maklerski ma obowiązek dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej. Sprawozdanie to będzie dostarczać się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem. Kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej będzie sporządzane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do projektowanego rozporządzenia,

2) obowiązek dostarczania przez dom maklerski KNF, w formie raportu bieżącego, informacji o faktycznym ograniczeniu prowadzonej działalności maklerskiej, zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności maklerskiej i faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej. W zgłoszeniu faktycznego ograniczenia lub faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności maklerskiej, raport ten zawiera datę lub daty faktycznego zaprzestania wykonywania czynności,

3) obowiązek raportowania przez dom maklerski informacji o spełnieniu lub zaprzestaniu spełniania kryteriów dla jednostek zainteresowania publicznego,

4) obowiązek przekazywania przez dom maklerski informacji o zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z:

1. inspektorem nadzoru (lub inną osobą wchodzącą w skład komórki do spraw zgodności z prawem),

2. osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem,

3. odpowiedzialną za wypełnianie przez dom maklerski obowiązków dotyczących zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,

4. maklerem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym.

5. raport domu maklerskiego o zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności maklerskiej powinien zawierać datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej, przyczyny rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej, datę walnego zgromadzenia, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia działalności maklerskiej oraz porządek obrad walnego zgromadzenia.

Projektowane rozporządzenie zawiera także postanowienie, zgodnie z którym w okresie do dnia 30 czerwca 2019 r. dom maklerski ma obowiązek przekazania KNF, w formie raportu bieżącego, informacji o rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia ewidencji obligacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach. Dodatkowo, w okresie do dnia 30 czerwca 2019 r. dom maklerski ma obowiązek przekazania KNF informacji o rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o której mowa w art. 123 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zgodnie z projektem, rozporządzenie będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek przekazania raportu bieżącego KNF, występujących lub o których powzięto informację od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2018 r., dla których termin przekazania przypada po dniu wejścia w życie rozporządzenia, należało będzie stosować przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia.

Pełna treść rozporządzenia

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn