KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

W dniu 26 lutego 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (dalej: „Projekt”), które zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r.

13 marca 2019

Projekt wprowadza znaczące zmiany w zakresie działającego w towarzystwach systemu kontroli wewnętrznej, miedzy innymi poprzez wylistowanie, jakie kompetencje muszą posiadać pracownicy wykonujący zadania z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem (ze szczególnym uwzględnieniem inspektora nadzoru), w szczególności obejmujące znajomość:

a) przepisów prawa z zakresu funduszy inwestycyjnych, instrumentów finansowych, prawa spółek, ochrony informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz ze znajomością aktów wykonawczych do ustaw oraz przepisów prawa unijnego,

b) procedur i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w towarzystwie, a także w podmiotach, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo,

c) statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, lokat tych funduszy oraz zasad ich wyceny,

d) cech, ryzyka i specyfiki instrumentów finansowych,

e) poszczególnych usług świadczonych przez towarzystwo z uwzględnieniem kosztów i opłat jakie może ponieść klient,

f) realiów rynkowych oraz ich wpływu na wartość lub wycenę instrumentów finansowego,

g) analizy danych historycznych oraz powiązaniem ich z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi, a prognozami przyszłych wyników.

Wskazano na obowiązek szkolenia i przeglądu przez towarzystwo wiedzy inspektora nadzoru, audytora wewnętrznego i osób wykonujących zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, przepisy zobowiązują towarzystwa do podejmowania ciągłych działań mających na celu utrzymanie i pogłębianie przez te osoby posiadanej wiedzy i kompetencji.

W § 4 ust. 1 zrezygnowano z możliwość pełnienia jednocześnie funkcji członka zarządu i inspektora nadzoru bądź wykonywania przez niego zadań z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem.

W dalszej kolejności uwypuklono obowiązki towarzystw w zakresie zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów, także w odniesieniu do podmiotów zewnętrznych, którym dane towarzystwo zleciło na podstawie umowy wykonywanie czynności z zakresu działalności tego towarzystwa, a także akcjonariusza towarzystwa.

W przypadku audytu wewnętrznego, Projekt przewiduje również obowiązkowe rozdzielenie funkcji członka zarządu od wykonywania funkcji z zakresu audytu wewnętrznego. Narzucony zostanie obowiązek spełniania przez pracowników wykonujących zadania z zakresu audytu wewnętrznego dodatkowych kryteriów, zbliżonych do tych wskazanych dla systemu nadzoru zgodności działalności z prawem.

Podobnie jak w przypadku pracowników odpowiedzianych za zadania z zakresu nadzoru, również w odniesieniu do audytora wewnętrznego, towarzystwa są obowiązane podejmować działania szkoleniowe oraz z zakresu doskonalenia zawodowego w celu utrzymania oraz pogłębiania wiedzy i kompetencji pracowników.

Zostały również zaktualizowane regulacje dotyczące towarzystwa prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo, które będzie traktowane w zakresie obowiązków tak jak zewnętrzny dystrybutor (określanie grup docelowych, spełnianie obowiązków informacyjnych względem klienta odnośnie produktu, przeprowadzenie analiz scenariuszowych, w ramach których ocenia się ryzyko niskich wyników dla klientów oraz okoliczności, w jakich takie wyniki mogą wystąpić). Wzorem innych usług, konieczne będzie opracowanie regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, udostępnianego klientom (również w zakresie jego zmian). Projekt wskazuje wprost na zarząd towarzystwa jako odpowiedzialny za sprawowanie kontroli nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków w tym zakresie dystrybucji, a radę nadzorczą zobowiązują do monitorowania zmian i dokonywania okresowych przeglądów w celu wykrycia ryzyka niewywiązania się przez towarzystwo z wprowadzonych obowiązków.

Kolejne nowe regulacje odnoszą się do warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności.

Istotne przede wszystkim będzie zidentyfikowanie wszystkich procesów zachodzących w towarzystwie, w tym procesów zleconych do wykonania podmiotom zewnętrznym na podstawie umów outsourcingu oraz opracowanie ich dokumentacji i wskazanie właściciela każdego procesu.

Jednocześnie towarzystwo będzie obowiązane do weryfikacji jakości i skuteczności planów ciągłości działania i planów awaryjnych podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo. Plany utrzymania ciągłości działania i plany awaryjne towarzystwa powinny obejmować, jak to wskazuje Projekt – „w wymagających tego przypadkach”, alternatywne źródło usług oraz zasoby niezbędne do zmiany podmiotu usług w niezbędnym czasie.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, przy czym towarzystwo, które przed dniem wejścia w życie komentowanego Projektu rozporządzenia uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności, jest obowiązane dostosować prowadzoną działalność w terminie 6 miesięcy.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy jest uczestnikiem trwającego procesu legislacyjnego, dlatego zachęcamy Państwa do zgłaszania za naszym pośrednictwem  wszelkich wniosków i uwag związanych z Projektem, które będą na bieżąco przekazywane w toku prowadzonych konsultacji.

Pełna treść projektu rozporządzenia

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn