KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

W dniu 8 marca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego (dalej: Rozporządzenie) .

22 marca 2019

Na wstępie należy podkreślić, że zakres informacji, które należy przedstawić wraz z zawiadomieniem składanym na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, mające bezpośrednie zastosowanie, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (dalej „Rozporządzenie 2017/1946”). Przepisy Rozporządzenia będą wskazywać natomiast dokumenty służące przekazaniu informacji, określonych w rozporządzeniu 2017/1946, których funkcjonowanie jest ściśle uregulowane w polskim prawie. Dla przykładu, w rozporządzeniu wskazano, m.in. następujące dokumenty: wydruk komputerowy aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, informację z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych, zaświadczenie właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub stwierdzające stan zaległości.

Do zawiadomień złożonych przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Pełna treść projektu rozporządzenia

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn