KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Biuletyn kwartalny dotyczący rynku OFE i PFE

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił publikacje statystyczno-finansowe w zakresie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) oraz Pracowniczych Funduszy Emerytalnych (PFE) za ostatni kwartał w formie biuletynu OFE/PFE. Dzięki nim możemy obserwować trendy na rynku otwartych i pracowniczych funduszy emerytalnych.

1 października 2018

Zgodnie z biuletynem, w zakresie OFE możemy zaobserwować następujące tendencje:
- w drugim kwartale nastąpiło zmniejszenie liczby członków, na co wpływ miał mniejszy udział członków w przedziałach wiekowych 31 – 35 oraz 51 lat i więcej,
- tak samo, jak w poprzednim kwartale najwięcej członków mają kolejno: Nationale-Nederlanden OFE, Aviva OFE Aviva BZ WBK, OFE PZU "Złota Jesień" i AEGON OFE,
- brak również większych zmian w stosunku do poprzedniego kwartału, jeśli chodzi o udział danego funduszu w rynku,
- utrzymała się tendencja większego udziału mężczyzn w funduszach emerytalnych,
- najwięcej osób dołączyło do Nationale-Nederlanden OFE i OFE PZU "Złota Jesień",
- najwięcej osób opuściło AEGON OFE i Nationale-Nederlanden OFE,
- ZUS w II kwartale przekazał 10 247 918 składek do OFE, co daje kwotę 892 485 113,3 zł i 1 972 702,71 zł odsetek ,
- największy odsetek martwych rachunków ma kolejno OFE Pocztylion, Pekao OFE, AEGON OFE,
- jeśli chodzi o strukturę portfeli inwestycyjnych to aktywa w kwartale II przesunęły się z depozytów banków do obligacji,
- kapitał w funduszach rozkłada się odpowiednio w zależności od ich popularności,
- najwyższy średni kapitał emerytalny osiągnęli mężczyźni w przedziale wiekowym 46-50.

Zaś w przypadku PFE:
- jeśli chodzi o kapitał zakumulowany i nierozdysponowany wynik finansowy odnotowano nieznaczny spadek w odniesieniu do poprzedniego kwartału na poziomie 1% spowodowany niższą wartością aktywów, mimo znacznego spadku wartości zobowiązań,
- przychody operacyjne w porównaniu do I kwartału są ponad dwukrotnie większe, podobnie jak koszty operacyjne,
- wynik finansowy w porównaniu do I kwartału jest o 13 494 587,54 gorszy,
- w strukturze portfela inwestycyjnego zauważamy zwiększenie udziału obligacji skarbowych i depozytów bankowych,
- średnia stopa zwrotu wzrosła o 1,753 pkt proc. w przypadku dwuletniej i o 0,342 pkt proc., jeśli chodzi o trzyletnią,
- nadal wyższe stopy zwrotu proponowane są przez Pracowniczy Fundusz Emerytalny "NOWY ŚWIAT",
- całkowita liczba członków PFE zmalała o 69 osób, a liczba członków biernych wzrosła o 233 osoby,
- w porównaniu z I kwartałem znacząco wzrosła liczba wypłat z PFE – ponad dwukrotnie zarówno w przypadku jednorazowych jak i ratalnych,

Podsumowując, w odniesieniu do poprzedniego kwartału wiele tendencji zostało zachowanych, jeśli chodzi m.in. o popularność danych funduszy, udział określonych grup wiekowych i płci oraz akumulację kapitału. W przypadku obydwu funduszy emerytalnych obserwujemy zmniejszającą się liczbę członków.

Publikacje statystyczno - finansowe w zakresie OFE oraz PFE za ostatni kwartał w formie biuletynu OFE/PFE.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn