KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Polski ład - wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Jakie ulgi podatkowe dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne przewiduje nowelizacja ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego ładu i czy mogą one wpłynąć na ożywienie inwestycji w przedsięwzięcia, których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym?

14 października 2021

W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) w ramach tzw. Polskiego ładu. Pracę nad Ustawą będą obecnie kontynuowane w Senacie.

Podkreślić należy, że nowelizacja ustaw podatkowych zawarta w Polskim ładzie, przewiduje m.in. wprowadzenie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nową preferencję podatkową, która ma zachęcić do inwestowania w przedsięwzięcia, których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym. Przewidziane Ustawą ulgi mają dotyczyć określonych inwestycji podatników PIT w alternatywną spółkę inwestycyjną (ASI) lub spółki zależne od ASI. Nowelizacja przewiduje również obniżenie minimalnej wartości procentowej udziałów posiadanych przez ASI dla zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Odliczenie 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie możliwości odliczania przez podatnika od podstawy opodatkowania PIT kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji w:

1)     ASI, lub

 2)    Spółce kapitałowej, w której ASI:

 a)    - posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),

 b)    - będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika

 - do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

 Podkreślić należy, że podatnikowi będzie przysługiwała ulga jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1)    wspólnikiem ASI jest podmiot, który nabył  lub objął udziały (akcje) w alternatywnej spółce inwestycyjnej sfinansowane  w całości lub części ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemających  charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w  Rzeczypospolitej Polskiej;

 2)    podatnik zawarł z ASI umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika wynikające z nabycia przez podatnika udziałów (akcji) w ASI lub wspólnej inwestycji alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika w spółkę kapitałową, w której ASI nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji);

 3)    w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej, objętych preferencją, alternatywna spółka inwestycyjna i spółka kapitałowa nie była z podatnikiem podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o PIT.

 4)    podatnik będzie posiadał udziały (akcje), których nabycie lub objęcie ma być objęte ulgą, przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.

Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%), oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

Jak wynika z Ustawy, przedmiotowego odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Dodatkowo w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 4 powyżej,  podatnik będzie obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie udziałów (akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej.

Obniżenie minimalnej wartości procentowej udziałów posiadanych przez ASI dla zwolnienia z CIT

Ustawa przewiduje również nowelizacje art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o CIT, dotyczącego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dla ASI ze zbycia posiadanych przez nią udziałów lub akcji w kapitale spółki. Ustawa przewiduje bowiem złagodzenie warunków przedmiotowego zwolnienia poprzez zmianę minimalnej wartości procentowej posiadanych przez ASI udziałów objętych zwolnieniem podatkowym z 10% na 5%. Obecnie, aby ASI mogło skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów winno m.in. przed zbyciem tych udziałów posiadać nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki, której udziały zbywa. Po zmianie ASI skorzysta już ze zwolnienia w sytuacji posiadania 5% udziałów w kapitale spółki, której udziały zbywa.

Przedmiotowe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Analizując powyższe warto wskazać, że uchwalone przez Sejm zmiany przepisów podatkowych należy ocenić pozytywnie. Wprowadzenie preferencji podatkowych w postaci możliwości odliczenia 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji w ASI lub spółki kapitałowe objęte zwolnieniem jak również obniżenie minimalnej wartości procentowej udziałów posiadanych przez ASI dla zwolnienia z CIT, są działaniami które mogą w pewien sposób wpłynąć na ożywienie inwestycji w przedsięwzięcia, których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym. Pamiętać przy tym należy, że przedstawione propozycje są jedynie bodźcem do ożywienia inwestycji w ASI, a tego rodzaju przedsięwzięcia wymagają dalej idących zmian legislacyjnych.

Z pełną treścią Ustawy można zapoznać się pod linkiem.

Autor: apl. adwokacki Jakub Murawski

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. doradztwa w zarządzaniu ASI.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn