KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Polski Ład: Ulgi podatkowe na rozwój firm oraz ułatwienia dla inwestorów strategicznych

W dniu 16 listopada 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”), wprowadzającą zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu. Większość przepisów wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 r.

25 listopada 2021

Wśród szeregu zmian, w ustawie znalazły się rozwiązania podatkowe skierowane do przedsiębiorców oraz inwestorów, mające na celu wsparcie rozwoju biznesu oraz stworzenie sprzyjającego inwestycjom klimatu podatkowego. Wybrane z nich, które mogą w naszej ocenie mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców oraz strategicznych inwestorów, prezentujemy poniżej.

Ulgi na IPO i na inwestycje w spółki debiutujące na giełdzie

Jednym z elementów Polskiego Ładu są ulgi podatkowe wspierające rozwój rynku kapitałowego. Ulgi te mają stanowić wsparcie dla podmiotów, które zamierzają wejść na giełdę oraz zachętę dla inwestorów indywidualnych do dokonywania długoterminowych inwestycji w spółki debiutujące na giełdzie.

Ulga na IPO (ang. Initial Public Offering) ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów, które ponoszą debiutanci giełdowi w związku z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej. Zgodnie z Ustawą, wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, będą mogły zostać odliczone od dochodu. Zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu będzie można:

 • wydatki na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa (w wysokości 150%),
 • wydatki na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego i finansowego (w wysokości 50%, nie więcej jednak niż 50 000 zł bez uwzględnienia podatku VAT).

Ustawa przewiduje również szczególne zachęty dla inwestorów indywidualnych, którzy nabędą akcje spółki w ramach pierwszej oferty publicznej – w przypadku zbycia tych akcji po upływie co najmniej trzech lat od rozpoczęcia notowań giełdowych tej Spółki, inwestor będzie zwolniony z obowiązku zapłaty 19-proc. podatku od zysków z ich sprzedaży (tzw. podatku Belki). Pośrednio ulga ta wspiera spółki dokonujące IPO i może przyczyniać się do sukcesów emisji publicznych.

Warto zaznaczyć jednak, że ulga dla inwestorów indywidualnych w IPO nie będzie miała zastosowania do podatników którzy byli powiązani ze spółką emitującą akcje w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia akcji. Brak możliwości skorzystania z ulgi może dotyczyć chociażby członków zarządu którzy mają możliwość wywierania znaczącego wpływu na Spółkę.

Ulga dla inwestycji typu Venture Capital

Ulga podatkowa na inwestycje Venture Capital ma stanowić zachętę do inwestowania kapitału w przedsiębiorstwa innowacyjne bądź start-upy za pośrednictwem funduszy Venture Capital.

W ramach tego rozwiązania, inwestor będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości 50% kwoty nabycia (objęcia) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat. Odliczenie nie będzie mogło jednak w danym roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł.

Do skorzystania z ulgi podatkowej dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne będą uprawnieni podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%), oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką.

Należy zwrócić uwagę, iż powyższa ulga dotyczy inwestycji w alternatywne spółki inwestycyjne w których wspólnikiem jest podmiot zarządzający publicznymi środkami europejskimi niebędącymi środkami bezzwrotnymi. Warunkiem skorzystania z ulgi jest także zawarcie przez podatnika umowy inwestycyjnej z alternatywną spółką inwestycyjną. Wydaje się więc że ulga będzie dotyczyć przede wszystkim inwestycji w alternatywne spółki inwestycyjne utworzone razem z Polskim Funduszem Rozwoju bądź regionalnymi funduszami rozwoju zarządzającymi środkami europejskimi. W mniejszym stopni będzie to dotyczyło ASI korzystających z dotacji NCBiR.

Ulga konsolidacyjna

Jak wskazano w uzasadnieniu do Ustawy, celem ulgi konsolidacyjnej jest stworzenie zachęty podatkowej dla firm pragnących dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach.

Ulga konsolidacyjna umożliwi podatnikowi, który nabył udziały (akcje) spółki niepowiązanej, istniejącej co najmniej 24 miesiące i prowadzącej działalność tożsamą lub powiązaną z działalnością podatnika, odliczenie od dochodu wydatków na nabycie udziałów (akcji) w tej spółce (z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz kosztu finansowania dłużnego). Co istotne, warunkiem skorzystania z ulgi jest nabycie przez podatnika udziałów (akcji) w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Do wydatków związanych bezpośrednio z transakcją będzie można zaliczyć:

 • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,
 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
 • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą.

Natomiast wprost zastrzeżono że ulga nie obejmuje kosztów finansowania dłużnego.

Maksymalna wielkość pomniejszenia podstawy opodatkowania nie będzie mogła przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł w danym roku podatkowym.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję skierowana jest do podmiotów poszukujących nowych rynków zbytu, zarówno w kraju, jak i za granicą, którzy w następstwie poniesienia określonych wydatków zwiększyli przychody ze sprzedaży produktów.

Głównym założeniem tej ulgi jest umożliwienie podwójnego odliczenia wartości wydatków poniesionych w celu ekspansji biznesu - najpierw jako koszty uzyskania przychodów, a następnie w ramach ulgi na ekspansję. Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów można zaliczyć koszty:

 • uczestnictwa w targach;
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Maksymalna kwota odliczenia to 1 mln zł rocznie. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wykazanie stosownego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów w okresie kolejnych dwóch lat.

Ułatwienia dla inwestorów strategicznych

Na atrakcyjność inwestycyjną danego kraju wpływ ma nie tylko wysokość opodatkowania zysków z planowanej inwestycji, ale również stopień skomplikowania systemu podatkowego. Jednym z celów podatkowych Polskiego Ładu jest stworzenia przyjaznego klimatu dla inwestorów strategicznych, który ma zostać osiągnięty m. in. poprzez uruchomienieCentrum Obsługi Podatkowej Inwestora, czyli Investor Desk działającego przy Ministerstwie Finansów. Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora ma zapewnić kompleksową i szybką obsługę inwestorom - zasadą będzie załatwianie wszystkich spraw dotyczących inwestycji strategicznej w jednym okienku, przez jednego negocjatora oraz w oparciu o jedną decyzję. Ministerstwo Finansów kluczowe inwestycje będzie zatem obsługiwać bezpośrednio.

Kolejnym rozwiązaniem przewidzianym w Ustawie jest Interpretacja 590 (liczba odnosi się do kodu kreskowego oznaczającego Polskę). Interpretacja 590 będzie wiążącą opinią określającą wszystkie skutki podatkowe planowanej inwestycji. Jej celem będzie uproszczenie sytuacji inwestora strategicznego, zwiększenie jego pewności w zakresie prawa podatkowego oraz zwiększenie jego ochrony prawnej względem administracji podatkowej.Interpretacja 590 będzie mieć formę umowy zawartej między inwestorem (lub grupą inwestorów) a Ministrem Finansów w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej inwestycji na terytorium Polski, o wartości co najmniej 50 mln zł (przy czym próg ten będzie dwukrotnie wyższy przez pierwsze trzy lata obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2024 r.). Umowa ta obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Porozumienie inwestycyjne obowiązywać będzie przez okres w nim określony, maksymalnie do 5 lat podatkowych, przy czym możliwe będzie renegocjowanie jego treści, w tym również okresu obowiązywania. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie podlegał opłacie wstępnej w kwocie 50 000 zł.

Zmiany przewidziane w Ustawie, z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym niezbędne jest opublikowanie Ustawy w Dzienniku Ustaw. Aby nowe przepisy mogły zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku publikacja powinna nastąpić do 30 listopada br. Z pełną treścią Ustawy można zapoznać się pod linkiem.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa oraz takich kwestiach jak finansowanie startupów. Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn