KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Ogłoszenie w dzienniku ustaw rozporządzenia ws. postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich ins

W dniu 31 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2110; dalej: ,,Rozporządzenie’’).

31 października 2019

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 32a ust. 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ,,Ustawa’’) i określa m.in. zasady prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa oraz warunki techniczne i organizacyjne jej wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy.

Część spośród rozwiązań przewidzianych w Rozporządzeniu nawiązuje do uregulowań adresowanych do firm inwestycyjnych w obszarze tzw. pakietu MiFID II. Wynika to zarówno z odesłania w tym akcie do treści rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, jak również wiąże się z wzorowaniem rozwiązań zawartych w Rozporządzeniu na regulacji zawartej w ramach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 15 listopada 2019 r., przy czym dla podmiotów świadczących usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa przed dniem jego wejścia w życie, przewidziany został okres przejściowy na dostosowanie do wymogów określonych w Rozporządzeniu wynoszący 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, tj. do 15 maja 2020 r. Wyjątek stanowią obowiązki określone w § 28-32 i § 37 Rozporządzenia (dokonanie oceny czy dana usługa lub instrument finansowy są odpowiednie dla klienta, obowiązki dotyczące celów biznesowych i strategii dystrybucji oraz określenia grupy docelowej), w przypadku których termin na dostosowanie działalności wynosi 12 miesięcy od dnia wejścia w życie, czyli do 15 listopada 2020 r.

Treść opublikowanego Rozporządzenia

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn