KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Podpisanie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

Informujemy, iż w dniu 5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”).

6 listopada 2019

Głównym celem ustawy jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych (Rozporządzenie UE 2017/1129) oraz zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania, jak również zwiększenia przejrzystości stosunków prawnych między spółkami a inwestorami (Dyrektywa UE 2017/828).

Oprócz wszechstronnej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Ustawa dokonuje szeregu zmian w aktach prawnych, w tym m. in.:

a) kodeksie spółek handlowych,

b) ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

c) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

d) ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,

e) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

f) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W ciągu kilku najbliższych dni należy spodziewać się ogłoszenia Ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem zmian wskazanych w treści Ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz z dniem 3 września 2020 r.

Podkreślić należy, iż Kancelaria uczestniczyła w ramach etapu konsultacji społecznych w pracach legislacyjnych dotyczących podpisanej Ustawy, prezentując stanowiska oraz uwagi wobec ówczesnego projektu.

Szersze omówienie zmian dokonanych Ustawą zostanie zawarte w kolejnym numerze Newslettera regulacyjnego Kancelarii.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn