KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Odpowiedzi UKNF na indywidualne zapytania dotyczące zatwierdzania członków zarządu towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi praktycznych aspektów stosowania obowiązujących od 30 listopada 2019 r. wymogów związanych z koniecznością uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) na powołanie członka zarządu nadzorującego systemem zarządzania ryzykiem w towarzystwie oraz członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w odpowiedzi na zapytania kierowane do organu nadzoru, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił pierwsze odpowiedzi na indywidualne zapytania w odniesieniu do niniejszego zagadnienia.

2 marca 2020

Wnioski z zaprezentowanych stanowisk są następujące:

Po pierwsze, wszyscy obecni członkowie zarządów towarzystw funduszy inwestycyjnych, którzy w oparciu o przepisy Ustawy nowelizujące mieliby pełnić funkcje określone w art. 42a ust. 1 UFI (tj. funkcje członka zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad system zarządzania ryzykiem lub członka zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad podejmowaniem decyzji inwestycyjnych) muszą zostać zatwierdzeni przez KNF w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy nowelizującej.

Po drugie, jeśli w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy nowelizującej nastąpi powołanie członka zarządu tfi, który ma wykonywać funkcje określone w art. 42a ust. 1 Ustawy, powołanie to będzie możliwe, pod warunkiem uzyskania przez towarzystwo zgody KNF.

Po trzecie, wyjątek zawarty w przepise art. 42b ust. 4 UFI ma zastosowanie tylko w sytuacji, w której po dniu 30 listopada 2019 r. zgodnie z art. 42b ust.  1 UFI zostanie powołany za zgodą KNF członek zarządu, a następnie członkowi zarządu powołanemu w ten sposób upłynie kadencja.

Po czwarte, w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy nowelizującej mogą zasiadać członkowie niepełniący funkcji, o których mowa w art.42a ust. 1 Ustawy, jednakże przed upływem tego okresu członkowie zarządu tfi powinni spełniać wymogi określone w art. 42 UFI oraz w skład zarządu muszą wejść osoby powołane na w/w funkcje za zgodą KNF, udzieloną na podstawie art. 42b ust. 1 Ustawy.

Po piąte, Urząd KNF dopuszcza, iż w praktyce może przejściowo zaistnieć sytuacja, w której tfi nie posiada członka zarządu zatwierdzanego przez KNF. Sytuacja taka może wystąpić nie tylko w związku ze zmianą przepisów wprowadzających wymóg zatwierdzania członka zarządu, ale także np. w okresie pomiędzy złożeniem rezygnacji przez członka zarządu do momentu powołania nowego członka zarządu.

Po szóste, odnośnie do relacji między aktem powołania członka zarządu do pełnienia funkcji okreśłownych w art. 42a ust. 1 UFI, a uzyskaniem zgody KNF, o której mowa w art. 42b ust. 1 UFI, Urząd KNF wskazuje na dwa możliwe tryby postępowania. W piewszym wariancie, powołanie członków zarządu tfi, o których mowa w art. 42a ust. 1 UFI, może nastąpić w formie warunkowej uchwały rady nadzorczej tfi, podjętej przed uzyskaniem zgody KNF. W takim przypadku warunkiem powołania do pełnienia funkcji określonych w art. 42a ust. 1 będzie uzyskanie zgody KNF. Dopiero po wydaniu takiej zgody możliwe będzie powierzenie danemu członkowi zarządu jednej z funkcji, określonych w art.42a ust. 1 UFI. Jako alternatywne rozwiązanie, UKNF dopuszcza możliwość wystąpienia o zgodę Komisji przez podjęciem uchwały w przedmiocie powołania ww. członków zarządu.

Od wejścia w życie Ustawy nowelizujące upłynęły ponad dwa miesiące, co oznacza, że na dostosowanie się do nowych wymogów pozostało mniej niż 16 miesięcy. Zważywszy, że w tym czasie wszystkie obecnie działające towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będą musiał posiadać w składach zarządów dwóch członków zarządzów, którzy przeszli procedurę akceptacji przez nadzorcę, należy zauważyć, iż w najbliższym czasie, organ nadzoru będzie musiał zmierzyć się ze znaczną liczbą wniosków o wyrażenie zgody na pełnienie funkcji, co może przełożyć się na czas rozpatrywania poszczególnych wniosków. Warto mieć niniejsze na uwadze, planując harmonogram dostosowania do nowych wymogów przewidzianych dla członków zarządów tfi.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn