KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Komisja Europejska ogłasza konsultacje w sprawie ustanowienia ram prawnych kryptoaktywów

W dniu 19 grudnia 2019 r. Komisja Europejska (dalej: „Komisja”) opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat informujący o rozpoczęciu konsultacji publicznych w sprawie ram prawnych dla rynków kryptoaktywów, w formie ankiety skierowanej zarówno do obywateli Unii Europejskiej, jak również wszelkiego typu organizacji działających w UE

28 lutego 2020

Na potrzeby przeprowadzanych konsultacji, Komisja definiuje kryptoaktywa jako cyfrowe aktywa, które mogą zależeć od kryptografii, zapisane w rozproszonym rejestrze. Komisja przywołuje powszechnie przyjęty podział na trzy podstawowe kategorie kryptoaktywów: tokeny inwestycyjne, tokeny płatnicze oraz tzw. tokeny użytkowe (utility tokens). KE zwraca uwagę, że obecnie kryptoaktywa są klasyfikowane jako krytoaktywa, do których mają zastosowanie przepisy Pakietu MiFID II odnoszące się do instrumentów finansowych, jak również jako pieniądze elektroniczne, do których zastosowanie mają przepisy Dyrektywy EMD2 (w Polsce implementowanej w ustawie o usługach płatniczych). 

Pierwsza część ankiety zawiera ogólne pytania mające na celu pozyskanie opinii zwrotnych od obywateli UE w zakresie dotychczasowego zastosowania kryptoaktywów oraz dalszego potencjału ich stosowania. Pytania zawarte w trzech pozostałych sekcjach ankiety są w dużej mierze zaadresowane do organów publicznych, uczestników rynku finansowego oraz uczestników rynku kryptoaktywów. Druga część ankiety zawiera pytania odnoszące do tego czy oraz w jaki sposób klasyfikować kryptoaktywa – zarówno takie, do których mają zastosowanie przepisy unijne dotyczące instrumentów finansowych, kryptoaktywa kwalifikowane jako pieniądz elektroniczny oraz kryptoaktywa nie dające się przyporządkować do żadnej z wymienionych kategorii.  W trzeciej części dokumentu konsultacyjnego zawarto pytania odnoszące się do kryptoaktywów, do których nie mają zastosowania żadne obowiązujące obecnie regulacje unijne. Celem tej części ankiety jest uzyskanie informacji czy konieczne jest wprowadzenie ram prawnych dla tej kategorii kryptoaktywów. Ta sekcja pytań ma również na celu zidentyfikowanie głównych ryzyk związanych z funkcjonowaniem rynku kryptoaktywów, które nie podlegają obecnie przepisom unijnym oraz zidentyfikowanie usług mających do nich zastosowanie. W ostatniej sekcji ankiety w sposób szczegółowy odniesiono się do kryptoktywów, do których mają zastosowanie przepisy w zakresie instrumentów finansowych oraz regulacje w zakresie pieniądza elektronicznego. Odpowiedzi na pytania zawarte w tej sekcji pozwolą na dokonanie oceny wpływu jaki mogłoby mieć wprowadzenie zmian do obowiązujących regulacji unijnych (m.in. Rozporządzenia prospektowego, Pakietu MiFID II) w związku z przeprowadzonym już przez służby Komisji wstępnym badaniem wskazanych regulacji unijnych w kontekście kryptoaktywów.

Wyniki przeprowadzanych konsultacji publicznych mają dać podstawy do podjęcia konkretnych i spójnych działań, rozumianych jako działania legislacyjne na poziomie unijnym. Konsultacje będą prowadzone przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 19 marca 2020 r.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn