KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 · „Rzeczpospolita” 2022 · The Legal 500

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

W dniu 27 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (dalej: „Projekt”).

23 marca 2020

Projekt zakłada wprowadzenie zmian, które będą dotyczyć domów maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których są zapisane papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Podmioty te są bowiem obowiązane do przekazywania Ministrowi Finansów – w formie sprawozdań miesięcznych - informacji dotyczących stanu własności tych papierów i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz strukturę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów. 

Zgodnie z Projektem, wspominane sprawozdania miesięczne będą sporządzane zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań miesięcznych dotyczących stanu własności obligacji skarbowych i bonów skarbowych – skarbowych papierów wartościowych i obrotu tymi papierami, która będzie stanowiła załącznik nr 2a do rozporządzenia. Instrukcja dookreśli i zmieni zakres podmiotowy poszczególnych grup inwestorów - do grupy „banków” dodane zostaną spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i instytucje pieniądza elektronicznego. Uwzględniona zostanie ponadto nowa grupa inwestorów w kategorii rezydentów w postaci instytucji rządowych i samorządowych. Planowana jest również zmiana nazw grup inwestorów „osób fizycznych” na „gospodarstwa domowe” i „podmiotów niefinansowych” na „przedsiębiorstwa niefinansowe”.

Zgodnie z założeniami Projektu, zmienione przepisy rozporządzenia będą miały po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za miesiąc kwiecień 2020 r. Sprawozdania miesięczne za okresy występujące przed dniem 1 kwietnia 2020 r. będą sporządzane na zasadach dotychczasowych. 

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn