KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

W dniu 17 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano informację o uruchomieniu elektronicznego Systemu Ewidencji Akcji (dalej: „SEA”).

25 marca 2020

Uruchomienie SEA związane jest z obowiązkiem określonym w art. 10 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zmienionego nowelizacją z dnia 16 października 2019 r. Wskazany przepis stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Celem wskazanych wyżej przepisów jest zachęcenie akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania oraz zwiększenie przejrzystości stosunków prawnych między spółkami a inwestorami.

Jednym z elementów powyższych działań jest wprowadzenie elektronicznej ewidencji akcji. Ewidencja jest prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie przepisów obowiązującego od 1 stycznia 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji (Dz. U. z 2019 r. poz. 2548). Zawiera ona podstawowe dane o akcjach i trybie przeprowadzenia ich oferty, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu mających miejsce począwszy od 1 stycznia 2020 r. Dostęp do ewidencji niej jest jawny i dostępny dla wszystkich przez stronę internetową Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wpisy również będą dokonywane z poziomu przeglądarki internetowej przez emitentów akcji, także w razie oferty publicznej przeprowadzonej przez oferującego. W takich przypadkach oferujący jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia emitenta o przeprowadzonej ofercie w terminie nie późniejszym niż 5 dni od dnia przydziału akcji, a w przypadku niedokonania przydziału – 5 dni od dnia ich wydania. Jeśli dopuszczenia danych akcji do obrotu na rynku regulowanym dokonał podmiot inny niż emitent, to na nim spoczywa obowiązek wpisu do SEA. Wpisy do ewidencji zwolniono z opłaty ewidencyjnej.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn