KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

W dniu 27 sierpnia 2020 r. UKNF opublikował Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 r.

27 sierpnia 2020

Raport obejmuje m.in. analizę poziomu aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa, wyniki finansowe wypracowane w ubiegłym roku, analizę sytuacji kapitałowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, informacje o sytuacji majątkowej towarzystw, a także wskaźniki rentowności oraz wskaźnik udziału kapitałów własnych w sumie bilansowej.

Opracowanie pozwala na zwrócenie uwagi na wybrane dane kapitałowe i finansowe sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych oraz uchwycenie niektórych tendencji i dynamiki zmian zachodzących w ramach tego sektora, mając na uwadze, że przedstawione dane prezentowane są na wysokim poziomie agregacji, ograniczającym możliwość przyjęcia wniosków z analizy jako w pełni trafnych i wyczerpująco obrazujących sytuację sektora. Wszelkie dane finansowe zostały podane w tysiącach złotych.

Na koniec 2019 roku działalność prowadziło 57 towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających łącznie 813 funduszami inwestycyjnymi – czyli w liczbie ponad 60 mniej niż na koniec 2018 roku.

W odniesieniu do aktywów funduszy inwestycyjnych, w 2019 roku można było zaobserwować wzrost wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa, który w ujęciu rocznym wyniósł ok. 4%.

W 2019 roku największe nabycia netto (na poziomie 6,6 mld zł) odnotowano w odniesieniu do funduszy obligacji. Natomiast ujemne wartości nabyć netto obserwowano w funduszach zaklasyfikowanych jako pozostałe, w której to kategorii uwzględnione zostały fundusze absolutnej stopy zwrotu, fundusze aktywów niepublicznych, nieruchomości, sekurytyzacyjne oraz surowcowe. Z funduszy tej kategorii odpłynęły środki o wartości 3,6 mld zł.

Jednocześnie zauważyć należy, że w 2019 r., w stosunku do roku 2018, nastąpił spadek wartości przychodów towarzystw funduszy inwestycyjnych z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi (o ok. 9,5%) oraz z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (o ok. 86%), przy jednoczesnym wzroście wartości przychodów towarzystw z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (o ok. 21%).

W 2019 roku spadła również wartość kosztów ogółem poniesionych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych – w minionym roku wyniosła ona blisko 2,4 mld zł i była niższa niż w 2018 r. o ok. 15%.

Sytuacja kapitałowa sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych polepszyła się, na co wskazuje wzrost wartości kapitału własnego towarzystw, który w ujęciu rocznym wzrósł o około 12% i wynosił w 2019 r. blisko 2,2 mld zł.

Z uwagi na zwiększenie kapitałów własnych, w 2019 roku rentowność kapitałów własnych towarzystw funduszy inwestycyjnych uległa obniżeniu – z poziomu 49% na koniec 2018 r. do 46% na koniec 2019 r.

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn