KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

W dniu 6 lipca 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskich zielonych obligacji, tzw. europejski standard zielonych obligacji.

16 lipca 2021

Wniosek komisji przewiduje stworzenie dobrowolnego, wysokiej jakości standardu, stanowiącego część unijnej strategii zrównoważonego finansowania.

Zielone obligacje (ang. green bonds), odróżnia od zwykłych obligacji cel ich emisji, czyli finansowanie projektów ekologicznych. Jest to coraz popularniejszy instrument wykorzystywany do pozyskiwania finansowania przedsięwzięć prośrodowiskowych m.in. w takich obszarach jak energetyka, mieszkalnictwo czy infrastruktura transportowa.

Europejski standard zielonych obligacji, nazywany przez Komisję Europejską „złotym standardem”, ma na celu stworzenie unijnych uregulowań w zakresie korzystania przez emitentów z oznaczenia „europejskie zielone obligacje” (ang. „European green bond”, „EuGB”) w odniesieniu do obligacji służących finansowaniu zrównoważonych inwestycji zgodnych z Europejską Taksonomią, czyli unijnym system klasyfikowania zrównoważonych środowiskowo inwestycji określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.[1]

Komisja Europejska w uzasadnieniu Wniosku zwraca uwagę, że obecnie obowiązujące standardy rynkowe w zakresie zielonych obligacji nie są wystarczająco wystandaryzowane, rygorystyczne, kompleksowe oraz nie zapewniają wystarczającej transparentności, co utrudnia inwestorom zidentyfikowanie wiarygodnych zrównoważonych inwestycji. Zaproponowany przez Komisję europejski standard zielonych obligacji ma stanowić wyznacznik najlepszego wykorzystywania zielonych obligacji przez emitentów, z którym będzie można porównywać istniejące standardy rynkowe, a w konsekwencji doprowadzić do ich unifikacji w możliwym zakresie.

„Złoty standard” ma na celu ochronę inwestorów, integralności rynku oraz przeciwdziałanie zjawisku tzw. greenwashingu, czyli wykorzystywaniu środków pozyskanych z zielonych obligacji na cele nie związane z ochroną środowiska. Założeniem KE jest z jednej strony umożliwienie inwestorom dostępu do informacji niezbędnych do zweryfikowania, czy inwestycje faktycznie spełniają wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak aby uchronić inwestorów przed pseudoekologicznym marketingiem. Z drugiej strony wyznaczone przez UE standardy mają udostępnić emitentom narzędzia do wykazania, że ich projekty spełniają unijne wymagania.

Z dobrowolnego europejskiego standardu zielonych obligacji będą mogli skorzystać wszyscy emitenci zielonych obligacji, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym przedsiębiorstwa niefinansowe i przedsiębiorstwa finansowe, a także emitenci obligacji zabezpieczonych i papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, o ile są zgodne z unijną systematyką. Standard ten jest skierowany również do emitentów spoza Unii Europejskiej.

W projekcie rozporządzenia przewidziano szereg wymagań, które muszą zostać spełnione przez emitentów:

 • Zgodność z taksonomią: Pozyskane w wyniku emisji zielonych obligacji środki finansowe powinny być w całości przeznaczone na finansowanie zrównoważonych projektów spełniających wymogi Europejskiej Taksonomii. Warto przy tym podkreślić, że w przypadku zmiany technicznych kryteriów unijnej systematyki klasyfikowania zrównoważonych inwestycji po emisji zielonych obligacji, emitenci będą uprawnieni do stosowania uprzednio obowiązujących kryteriów przez okres pięciu lat.
 • Zewnętrzna weryfikacja: Europejskie zielone obligacje będą podlegać obowiązkowej kontroli pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia oraz unijną systematyką. Kontrola będzie musiała zostać przeprowadzona przez zewnętrznego audytora.
 • Nadzór ESMA: Zewnętrzny audytor przeprowadzający weryfikację europejskich zielonych obligacji będzie musiał być zarejestrowany w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz podlegać nadzorowi tego organu. Zewnętrzny audytor będzie musiał stale spełniać określone przez ESMA standardy w przedmiocie kwalifikacji i doświadczenia, a ESMA będzie miał prawo odrzucić wniosek audytora zewnętrznego, który nie będzie spełniał tych wymogów. W zakresie emitentów długu publicznego projekt rozporządzenia przewiduje pewną elastyczność w postaci możliwości skorzystania z usług audytorów państwowych lub innych podmiotów publicznych w celu dokonania kontroli poemisyjnej.
 • Przejrzystość: Sposób wykorzystania środków z zielonych obligacji musi charakteryzować się wysoką transparentnością, dlatego też emitent będzie zobowiązany do wypełniania szczegółowych wymogów sprawozdawczych:

a)     przed emisją europejskich zielonych obligacji emitent zobowiązany będzie do opublikowania na stronie emitenta arkusza informacyjnego, w którym określone powinny zostać cele finansowania oraz założenia środowiskowe związane z emisją zielonych obligacji. Arkusz informacyjny podlegać będzie ocenie zewnętrznego audytora.

b)     na emitencie spoczywać będzie obowiązek sporządzania sprawozdań z alokacji przychodów z obligacji, w celu wykazania, że środki pozyskane z zielonych obligacji faktycznie wykorzystywane są na cele zgodne z unijną systematyką. Raporty te powinny być sporządzane corocznie, aż do pełnej alokacji środków z europejskich zielonych obligacji.

c)      emitent zobowiązany będzie do uzyskania poemisyjnego raportu kontrolnego. Raport kontrolny powinien zostać opracowany przez zewnętrznego audytora i zawierać ocenę, czy przychody z obligacji zostały przeznaczone zgodnie z europejskim standardem zielonych obligacji oraz opublikowanym arkuszem informacyjnym.

d)     ponadto emitenci będą zobowiązani do przedstawienia co najmniej jednego sprawozdania wykazującego wpływ środków pozyskanych z wyemitowanych obligacji na środowisko naturalne.

e)     W przypadku publikacji prospektu, musi być w nim wyraźnie wskazane, ze obligacje zostały wyemitowane zgodnie z europejskim standardem zielonych obligacji.

Arkusz informacyjny, raporty kontrolne, sprawozdania z alokacji przychodów z obligacji i raport dotyczący wpływu na środowisko będą musiały być zgodne ze wzorami załączonymi do rozporządzenia, a emitent będzie zobowiązany do publikacji i przechowywania powyższych dokumentów na swojej stronie internetowej, w odrębnej sekcji zatytułowanej „Europejskie zielone obligacje” przynajmniej przez okres zapadalności obligacji.     

Europejski standard zielonych obligacji jest częścią szerszej strategii unijnej na rzecz rozwoju zrównoważonego finansowanie w UE. Inicjatywy przewidziane w strategii mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz zwiększenie inwestycji w transformację Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju, który ma być podstawą odbudowy UE po pandemii COVID-19. Strategia zrównoważonego finansowania zakłada również zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w tym procesie.

Przedstawiony przez Komisję Europejską wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dobrowolnego europejskiego standardu zielonych obligacji to dopiero początek procesu legislacyjnego UE. W kolejnym kroku projekt zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE w ramach procedury współdecyzji.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa energetycznego i zielonej energii, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn