KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

EBA prowadzi konsultacje publiczne w sprawie projektów RTS do rozporządzenia ECSP

W dniu 8 grudnia 2021 r. rozpoczęły się konsultacje EBA dotyczące projektów wybranych regulacyjnych standardów technicznych do rozporządzenia crowdfundingowego.

21 grudnia 2021

W dniu 8 grudnia 2021 r. rozpoczął się okres konsultacji prowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) w sprawie projektów regulacyjnych standardów technicznych (Regulatory Technical Standards, RTS) opracowanych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: „Rozporządzenie ECSP”).

W celu promowania spójnego stosowania Rozporządzenia ECSP oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony inwestorów w całej Unii Europejskiej, Rozporządzenie ECSP zakłada wydanie szeregu standardów technicznych. Szerzej na temat projektów RTS do Rozporządzenia ECSP, za których przygotowanie odpowiada ESMA, pisaliśmy na naszej stronie internetowej.

Projekty RTS objęte konsultacjami publicznymi opracowane zostały w oparciu o art. 19 ust. 7 Rozporządzenia ECSP i związane są głównie z obowiązkiem ujawnianiem informacji inwestorom na temat projektów crowdfundingowych oraz istnieniem wymogów ostrożnościowych dla dostawców usług finansowania społecznościowego. Projekty te określają:

 • elementy, w tym format, które mają być uwzględniane w opisie metody obliczania punktowych ocen kredytowych lub wycen kredytu;
 • informacje i czynniki, które dostawcy usług crowdfundingowych muszą uwzględniać przy przeprowadzaniu oceny ryzyka kredytowego oraz przy dokonywaniu wyceny pożyczki;
 • czynniki, które dostawca usług finansowania społecznościowego ma uwzględniać przy zapewnianiu, aby cena pożyczki, którą ułatwia, była godziwa i odpowiednia;
 • minimalną treść polityk i procedur wymaganych do ujawniania informacji oraz ram zarządzania ryzykiem w odniesieniu do oceny ryzyka kredytowego i wyceny pożyczki.

Celem konsultowanych standardów RTS jest ograniczenie potencjalnej asymetrii informacji między właścicielami projektów, dostawcami usług crowdfundingowych i inwestorami w odniesieniu do oceny zdolności kredytowej i wyceny pożyczek oraz zapewnienie, że badania due diligence dotyczące projektów crowdfundingowych oraz ich właścicieli będą przeprowadzane przez dostawców usług finansowania społecznościowego w sposób spójny i zgodny ze wspólnymi unijnymi standardami. Określenie wspólnych zasad istotne jest również z uwagi na przewidzianą w Rozporządzeniu ECSP możliwość transgranicznego świadczenia usług finansowania społecznościowego w innych państwach członkowskich UE w ramach tzw. jednolitego paszportu europejskiego.

Okres konsultacji będzie trwał do 8 marca 2022 r. Zainteresowane strony mogą przesyłać odpowiedzi za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie EBA. Przekazane opinie zostaną opublikowane po zakończeniu okresu konsultacji, chyba że podmiot złoży wniosek o zachowanie poufności. Po trzymiesięcznym okresie konsultacji EBA przedstawi ostateczny projekt RTS Komisji Europejskiej, co ma nastąpić w maju 2022 r.

Dokument konsultacyjny w sprawie projektów regulacyjnych standardów technicznych dostępny jest pod niniejszym linkiem.

Autor: aplikant radcowska Katarzyna Okoń

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn