KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Dnia 4 sierpnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, które ma zastąpić rozporządzenie z 2019 roku.

W porównaniu do obowiązującego rozporządzenia, w projektowanym akcie prawnym dodano przepisy określające wysokość oraz sposób i terminy uiszczania opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz rozszerzenie zakresu tego zezwolenia oraz opłat rocznych, przez dostawców usług finansowania społecznościowego, wprowadzono zmiany redakcyjne zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, w tym w treści w deklaracji o opłacie rocznej stanowiącej załącznik do tego rozporządzenia oraz wprowadzono zmiany w grupach wymienionych w jego § 20.

8 sierpnia 2022

Opłata za udzielenie zezwolenia, oraz za rozszerzenie zakresu zezwolenia na prowadzenie działalności przez dostawców usług finansowania społecznościowego wyniesie nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 4500 euro.

§ 14 nowelizowanego rozporządzenia precyzuje wysokość opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego i różnicuje poszczególne stawki, w zależności od zakresu planowanej działalności podmiotu ubiegającego się o zezwolenie. Mając na uwadze, że na poziomie ustawy o finansowaniu społecznościowym maksymalna stawka za udzielenie zezwolenia została określona na równowartość w złotych kwoty 4500 euro, projekt przewiduje taką właśnie wysokość opłaty w przypadku ubiegania się o zezwolenie w pełnym zakresie, tj. obejmującym działalność polegającą na ułatwianiu udzielania pożyczek i prowadzeniu działalności określanej jako „crowdfunding udziałowy”. Natomiast w przypadku gdy dostawca usług finansowania społecznościowego planuje świadczyć wyłącznie jeden z dwóch dopuszczalnych rodzajów usług finansowania społecznościowego, wysokość opłaty będzie wynosić połowę tej stawki, tj. równowartość w złotych kwoty 2250 euro. W przypadku zaś, gdy dostawca usług finansowania społecznościowego, który uzyskał już zezwolenie obejmujące jeden z dopuszczalnych rodzajów usług, zechce rozszerzyć swoją działalność o drugi z możliwych rodzajów usług, będzie obowiązany uiścić opłatę za rozszerzenie zezwolenia w wysokości równowartości w złotych kwoty 2250 euro. Opłaty roczne ustalane będą natomiast na podstawie średniej wartości przychodów w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, poprzedzających rok, za który opłata jest należna, ale w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, i nie mniejszej niż równowartość w złotych 750 euro.

Termin na uiszczenie opłat, o których mowa w § 2 – 14 rozporządzenia będą upływać po 14 dniach od dnia doręczenia decyzji / dokumentu / informacji, bądź odpowiednio złożenia zawiadomienia lub przekazania informacji. Odrębne terminy zostały określone w § 16 i § 17 i znajdą one zastosowanie do wnoszenia przez podmioty rynku kapitałowego opłat rocznych.

Krajowy legislator dokonał również zmian w grupach, pomiędzy które podziałowi podlegają koszty nadzoru, utworzonych do celów obliczania rocznych opłat należnych od tych podmiotów - dostawcy usług finansowania społecznościowego zostali zakwalifikowani do grupy III, obok domów maklerskich, biorąc pod uwagę, że na poziomie ustawowym zasady obliczania rocznej opłaty od obu rodzajów tych podmiotów zostały ustalone w analogiczny sposób. Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału zostały przeniesione do grupy V (wcześniej znajdowały się one w grupie III, jednak mają przewidziane inne wartości stawki maksymalnej na poziomie ustawowym niż pozostałe podmioty, znajdujące się w III grupie).

W załączniku do rozporządzenia zamieszczono także wzór deklaracji o wniesionej opłacie rocznej, jednak wprowadzone do niej zmiany mają charakter przede wszystkim redakcyjny.

Bez zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia pozostaną opłaty należne od innych podmiotów wymienionych w jego treści - z tytułu udzielenia im adekwatnych zezwoleń (np. na nabycie akcji spółki prowadzącej rynek regulowany przez inne krajowe i zagraniczne osoby prawne, dokonanie zmian w składzie zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany, dokonanie zmian w statucie spółki prowadzącej rynek regulowany i regulaminie rynku regulowanego itd.), jak również zgód (np. na zatwierdzenie zmian m.in. w regulaminach: KDPW, izby rozliczeniowej lub izby rozrachunkowej, funduszu rozliczeniowego, funkcjonowania systemu rekompensat) lub podjęcia czynności o podobnym charakterze (np. złożenia zawiadomienia w trybie art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy też przekazania informacji o której mowa w art. 21 ust. 3b ww. ustawy).

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Na obecnym etapie projekt został skierowany do dalszych uzgodnień.

Z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym można zapoznać się pod linkiem.

Autor: aplikantka adwokacka Katarzyna Łukomska

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym  świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także pozostałych uczestników rynku finansowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn