KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

30 września upływ termin uiszczenia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Zobowiązane do uiszczenia opłaty oraz złożenia deklaracji o opłacie są m. in.: domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wewnętrznie oraz zewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, czy spółki publiczne.

29 września 2021

Wysokość opłaty za nadzór oblicza się jako iloczyn określonej w ustawie podstawy obliczenia opłaty rocznej i stawki dla grupy podmiotu, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Grupa III: Podstawa obliczenia opłaty rocznej w grupie III jest różna dla poszczególnych podmiotów.

 • Domy maklerskie: podstawę obliczenia opłaty stanowi średnia wartość przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro
 • Towarowe domy maklerskie: podstawą obliczenia opłaty jest średnia wartość przychodów ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro
 • Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału w zakresie obrotu towarami giełdowymi w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej: podstawę obliczenia opłaty stanowi wartość przychodów oddziału w poprzednim roku kalendarzowym w wysokości nie większej niż 0,15% tych przychodów, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 500 euro. Zgodnie z art. 163 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ponoszą opłaty, jeżeli na zasadzie wzajemności polskie podmioty prowadzące działalność maklerską na terytorium państwa, w którym podmioty takie mają swoją siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju opłat.

W grupie III wysokość stawki obowiązującej w roku 2021 wynosi 0,407450%.

Grupa IV:

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy, w przypadku:

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jest średnia roczna suma wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez dane towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę aktywów wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji.
 • wewnętrznie zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, jest średnia roczna wartości aktywów, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej wartości aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną wartość aktywów wylicza się na podstawie wartości aktywów ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji.
 • w przypadku zewnętrznie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, jest średnia roczna suma wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI, zarządzanych przez danego zarządzającego ASI, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości tych aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji.

W grupie IV wysokość stawki obowiązującej w roku 2021 została określona w Komunikacje, w wysokości 0,009010 %, co oznacza, że należna opłata naliczana powinna być wg. stawki maksymalnej określonej w ustawie tj. wg stawki 0,008 %.

Grupa V: Zgodnie z treścią art. 94a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, wysokość opłaty spółki publicznej uzależniona jest od wysokości kapitału własnego spółki obowiązanej, wykazanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki, który stanowi podstawę obliczeniową dla grupy V.

Wysokość opłaty w grupie V wynosi nie więcej niż iż 0,01% kapitału własnego stanowiącego podstawę obliczania należnej opłaty, jednak nie więcej niż równowartość w złotych 30 000 euro i nie mniej niż równowartość w złotych 1 500 euro.

Stawka dla grupy V w roku 2021 wynosi natomiast 0,003224%.

Do obliczania kwoty opłaty w złotych należy stosować średni kurs euro ogłaszany przez NBP na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie. Opłatę należy uiścić na indywidualny rachunek danego podmiotu wygenerowany przez UKNF.

Ponadto podmiot nadzorowany zobowiązany jest również do złożenia w terminie 10 dni od dnia upływu terminu na uiszczenie opłaty, deklaracji o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (poz. 2486). Deklarację należy sporządzić wykorzystując formularz udostępniony na stronie KNF, a następnie złożyć ją przez serwis epuap.gov.pl.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn