KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Tarcza Finansowa 2.0 - ruszyła procedura odwoławcza

Zgodnie z regulaminem, beneficjent może złożyć dwa odwołania od pierwotnej decyzji odnoszącej się do wniosku o wypłatę subwencji finansowej.

3 lutego 2021

W dniu 15 stycznia 2021 r. uruchomiona została Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm („Tarcza Finansowa 2.0”). Część przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach może składać wnioski o udzielenie pomocy w formie subwencji finansowych dla mikroprzedsiębiorstw oraz o dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przypominamy, że od 1 lutego 2021 r. ruszyła procedura odwoławcza, która potrwa do 31 marca 2021 r.

Kto może się odwołać?

Zgodnie z regulaminem programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 złożenie odwołania możliwe jest w ściśle określonych sytuacjach. Odwołanie można złożyć w przypadku gdy:

a)     przedsiębiorca otrzymał kwotę niższą niż wnioskowana,

b)     przedsiębiorca otrzymał całą wskazaną we wniosku kwotę, ale z okoliczności i zasad programu wynika, że wniosek przedsiębiorcy mógł opiewać na kwotę wyższą.

Warto podkreślić, że odwołanie nie przysługuję w przypadku gdy przedsiębiorca otrzymał od Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) decyzję odmawiającą przyznania subwencji finansowej w całości. W takim przypadku beneficjent powinien złożyć nowy wniosek na tych samych zasadach programu. Pamiętać należy że wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r.

Odwołanie nie przysługuje również w sytuacji gdy złożony wniosek nie został jeszcze rozpoznany przez PFR oraz w sytuacji dopóki wcześniej złożone odwołanie nie zostanie rozpatrzone.

Ile razy można się odwoływać?

Zgodnie z regulaminem, beneficjent może złożyć dwa odwołania od pierwotnej decyzji odnoszącej się do wniosku o wypłatę subwencji finansowej, przy czym każde kolejne odwołanie będzie odrzucane bez rozpatrzenia.

W jaki sposób można złożyć odwołanie?

Odwołania można składać do PFR za pośrednictwem banku, w którym został złożony wniosek o udzielenie subwencji finansowej. Odwołanie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przy czym odwołanie może zostać złożone przez inną osobę upoważnioną niż osoba upoważniona, która złożyła wniosek.

Odwołanie musi zawierać numer umowy subwencji finansowej wygenerowany przez bank podczas składania wniosku oraz zawierać wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla złożenia wniosku. Zaznaczenia wymaga, że przed złożeniem odwołania należy wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. ZUS lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach, ponieważ zaniechanie tych czynności może skutkować pozbawieniem beneficjenta prawa do, odpowiednio, uzyskania subwencji finansowej lub podwyższenia jej kwoty, na skutek wyczerpania trybu i ilości możliwych do złożenia odwołań.

W przypadku podjęcia przez PFR decyzji o odmowie wypłaty subwencji finansowej w całości, umowa subwencji finansowej zawarta pomiędzy PFR i beneficjentem wygasa, a beneficjent może złożyć nowy wniosek jedynie za pośrednictwem tego samego banku, za pośrednictwem którego złożył pierwotny wniosek. Wniosek złożony za pośrednictwem innego banku niż ten, za pośrednictwem którego beneficjent złożył pierwotny wniosek, będzie podlegał odrzuceniu bez rozpatrzenia.

Jaką decyzję może podjąć PFR po rozpatrzeniu odwołania:

W przypadku rozpoznania złożonego przez beneficjenta odwołania, PFR może:

a)     wydać decyzję pozytywną o przyznaniu przedsiębiorcy dodatkowego wsparcia w postaci pełnej kwoty subwencji finansowej wskazanej w odwołaniu oraz zmianie danych lub oświadczeń wskazanych w umowie subwencji finansowej (o ile beneficjent wnosił w odwołaniu o zmianę danych lub oświadczeń);

b)     wydać decyzję pozytywną o przyznaniu przedsiębiorcy dodatkowego wsparcia w postaci dodatkowej kwoty subwencji finansowej jednak w kwocie niższej niż kwota wskazana w odwołaniu oraz zmianie danych lub oświadczeń wskazanych w umowie subwencji finansowej (o ile beneficjent wnosił w odwołaniu o zmianę danych lub oświadczeń);

c)      wydać decyzję negatywną o odmowie przyznania dodatkowej kwoty subwencji finansowej oraz odmowie zmiany danych lub oświadczeń wskazanych w umowie subwencji finansowej (o ile beneficjent wnosił w odwołaniu o zmianę danych lub oświadczeń).

Postępowanie wyjaśniające:

Niezależnie od procedury odwoławczej należy pamiętać również o możliwości zainicjowania tzw. postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z §17 ust. 1 regulaminu Tarczy Finansowej 2.0, przedsiębiorcy przysługuje prawo do skierowania za pośrednictwem Banku zgłoszenia dotyczącego otrzymanej decyzji PFR w odpowiedzi na wniosek. Zgłoszenie takie powinno zostać rozpatrzone pozytywnie pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta różnic pomiędzy treścią decyzji PFR a rzeczywistym stanem faktycznym.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa - zarówno dla przedsiębiorstw, firm rodzinnych, jak i osób prywatnych, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i obsługi prawnej startupów.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn