KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Zmiany w zakresie inwestowania przez FIZ i SFIO w instrumenty pochodne oparte o instrumenty notowane w Rosji

W dniu 25 lipca 2022 r. na stronie RCL ukazały się raporty z konsultacji publicznych i opiniowania, podsumowujące uwagi zgłoszone do regulacji o dwóch projektów rozporządzeń Ministra Finansów zmieniających zasady inwestowania przez fundusze inwestycyjne zamknięte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte w instrumenty pochodne.

26 lipca 2022

Obowiązujące zasady inwestowania przez FIZ i SFIO w instrumenty pochodne

Zasady dokonywania przez fundusze inwestycyjne zamknięte lokat w instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe zostały uregulowane w § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1726) (dalej: „Rozporządzenie w sprawie lokat”), wydanym na podstawie art. 156 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 605 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o funduszach”). Natomiast zasady zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne określa § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. poz. 1446) (dalej: „Rozporządzenie w sprawie umów”), wydane na podstawie art. 116d Ustawy o funduszach.

Na podstawie ww. obowiązujących rozporządzeń bazę instrumentu pochodnego, w tym niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego, który może być przedmiotem lokat specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, mogą stanowić indeksy oparte o instrumenty notowane na rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego, państwa należącego do OECD, Rosji, Brazylii, Chin albo państwa należącego do EEA oraz indeksy łącznie spełniające określone w tym przepisie warunki.

Projektowane zmiany

Ustawodawca zaproponował zmiany do § 9 Rozporządzenia w sprawie lokat oraz odpowiednio § 15 Rozporządzenia w sprawie umów, polegające na skreśleniu wyrazu „Rosji” we wprowadzeniu do wyliczenia państw, z którego indeksy mogą stanowić bazę instrumentu pochodnego. Projekty rozporządzeń zmieniających zakładają 6 – miesięczny okres na dostosowanie przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarty (w tym wydzielone w ich ramach subfundusze) składu ich lokat do przepisów nowelizujących ww. akty prawne.

Uwagi Komisji Nadzoru Finansowego

W toku konsultacji publicznych i opiniowania – analizując przepisy Rozporządzenia w sprawie umów, Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę, że subfundusze wydzielone w ramach specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych nie posiadają osobowości prawnej, a zatem nie mogą być adresatem obowiązku określonego w § 2 projektów (tj. obowiązku dostosowania składu lokat funduszu do nowelizowanych przepisów). Ponad powyższe, Urząd KNF zaproponował uzupełnienie § 2 projektu o wskazanie, że w przepisie tym chodzi o rynek zorganizowany zlokalizowany na terytorium Rosji, stosownie do brzmienia § 15 zdanie wstępne zmienianego rozporządzenia.

Do Rozporządzenia w sprawie lokat, Komisja zaproponowała analogiczne zmiany, opowiadając się za przeformułowaniem § 2 projektu, wskazując że subfundusze wydzielone w funduszu inwestycyjnego zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami nie posiadają osobowości prawnej, a zatem nie może zostać na nie nałożony obowiązek dostosowania składu ich lokat do nowych wytycznych.

Wskazane wyżej uwagi Komisji Nadzoru Finansowego zostały uwzględnione w treści projektowanych regulacji prawnych.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę, że wynikający ze zgłoszonych uwag zakres zmian do projektu Rozporządzenia w sprawie umów oraz do projektu Rozporządzenia w sprawie lokat nie był znaczny, ani istotny, odstąpiono od organizowania konferencji uzgodnieniowej oraz poddania projektu ponownym konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu.

Przypomnieć należy, że termin wejścia w życie rozporządzeń zmieniających został zaplanowany na 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Z tekstem Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe można zapoznać się pod linkiem.

Natomiast z tekstem Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne można zapoznać się pod linkiem.

Autor: aplikantka adwokacka Katarzyna Łukomska

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych,  kształtowania zasad ich polityki inwestycyjnej oraz inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn