KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

UCITS i AFI – materiały informacyjne i reklamowe. Co zmieni rozporządzenie UE i wytyczne ESMA?

Od 2 sierpnia 2021 r. stosuje się przepisy unijnego rozporządzenia, które wprowadza wspólne dla UCITS oraz zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) wymogi dotyczące informacji reklamowych kierowanych do inwestorów.

29 lipca 2021

2 sierpnia, jest to również dzień, w którym upływa termin transpozycji do krajowych porządków prawnych dyrektywy UE, zawierającej rozwiązania związane ze znoszeniem barier dla transgranicznej dystrybucji jednostek lub tytułów uczestnictwa UCITS i AFI, w tym w aspekcie dotyczącym przekazów informacyjnych i reklamowych.

Dotychczas wymogi dotyczące publikacji przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących dystrybucji UCITS i AFI oraz w zakresie ich treści określały regulacje przewidziane m.in. w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy (w tym związku z transpozycją dyrektywy UCITS), normującym sposób, tryb i warunki prowadzenia działalności przez TFI. Osobne regulacje w powyższym obszarze dotyczą podmiotów uczestniczących w dystrybucji w ramach prowadzonej działalności maklerskiej, takich jak firmy inwestycyjne lub banki, jak również podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek lub tytułów uczestnictwa na podstawie odrębnego zezwolenia KNF. Mają one na celu realizację wymogów wynikających z regulacji MiFID II lub stanowią odpowiednie przeniesienie przewidzianych tam rozwiązań. Szczególne regulacje przewidziano również w odniesieniu do dokumentów związanych działalnością funduszy (np. kluczowe informacje dla inwestorów, informacja dla klienta AFI, prospekty informacyjne), czy takich produktów, jak np. pracownicze plany kapitałowe (PPK).

Ten stan rzeczy zmienia regulacja przewidziana w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (tj. w dyrektywie zmieniającej dyrektywę UCITS oraz dyrektywę ZAFI) („Dyrektywa 2019/1160”) oraz w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 („Rozporządzenie 2019/1156”).

Dyrektywa 2019/1160 ma na celu m.in. zapewnienie równych warunków działania dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zniesienie ograniczeń w swobodnym przepływie jednostek uczestnictwa i udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej jednolitej ochrony inwestorów, poprzez rozwiązania ukierunkowane na znoszenie barier identyfikowanych w tym obszarze z uwagi rozbieżne podejście regulacyjne i praktykę nadzorczą w poszczególnych państwach członkowskich. Dyrektywa wraz z towarzyszącym jej Rozporządzeniem 2019/1156 uzupełniają przepisy dotyczące informacji reklamowych regulowanych dyrektywą UCITS i rozszerzają stosowanie tych przepisów na ZAFI, przy założeniu że w zakresie unormowanym na poziomie rozporządzenia, krajowe regulacje są zbędne i powinny zostać uchylone.

Rozporządzenie 2019/1156 stosuje się od 1 sierpnia 2019 r., jednak z punktu widzenia obowiązków adresowanych do TFI, najbardziej istotne są regulacje przewidziane w art. 4 ust. 1 – 5 unijnego aktu, w których określa się obowiązki wymagające uwzględniania na poziomie materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących UCITS i AFI. Ta grupa przepisów ma zastosowanie od dnia 2 sierpnia 2021 r.

W ramach wskazanej jednostki redakcyjnej określa się, że dla zapewnienia ochrony inwestorów i zagwarantowania równych warunków działania, określone tam wymogi powinny mieć zastosowanie do informacji reklamowych kierowanych zarówno do inwestorów UCITS, jak i AFI. Ponadto, materiały tego rodzaju powinny m.in.:

 • być rozpoznawalne jako treści informacyjne lub reklamowe oraz opisywać ryzyka i zyski związane z nabyciem jednostek uczestnictwa lub udziałów w AFI lub w UCITS w równie widoczny sposób;
 • być przedstawiane w sposób rzetelny, przejrzysty i niewprowadzający w błąd;
 • określać, gdzie i w jaki sposób inwestorzy lub potencjalni inwestorzy mogą uzyskać streszczenie praw inwestorów, ze wskazaniem języka, w jakim dostępne jest to streszczenie, oraz zawierać link do takiego streszczenia, które w stosownych przypadkach powinno zawierać informacje o dostępie do unijnego i mechanizmu dochodzenia roszczeń zbiorowych na poziomach krajowym i unijnym w przypadku sporu;
 • nie były sprzeczne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym funduszu lub w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), ani nie umniejszały znaczenia tych informacji, w tym aby zawierały informacje o istnieniu w szczególności prospektu emisyjnego oraz o dostępności KIID, jak również aby zawierały linki do tych dokumentów lub ich adresy internetowe.

TFI stosując powyższe wymogi, w tym analizując w ich kontekście treść opublikowanych dotychczas lub publikowanych w przyszłości materiałów informacyjnych i reklamowych oraz towarzyszących im not prawnych, powinny mieć na uwadze, że ESMA zgodnie z nałożonym na ten podmiot obowiązkiem, sporządziła dokument określający wytyczne precyzujące szczegółowo określone aspekty związane ze stosowaniem wymogów w zakresie treści informacji reklamowych, z uwzględnieniem publikowania takich informacji w Internecie. W ramach wytycznych, ESMA odnosi się m.in. do kwestii dotyczących:

 • przedstawiania w materiałach informacji odnośnie profilu zysk / ryzyko, jak również kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu;
 • prezentowania historycznych stóp zwrotu oraz symulacji dotyczących oczekiwanych wyników inwestycyjnych;
 • opisów odnoszących się do polityki inwestycyjnej funduszu;
 • ogólnych wymogów m.in. w zakresie zgodności publikacji z dokumentami funduszu, czy kryterium uczciwego, jasnego i niewprowadzającego w błąd przekazu informacyjnego;
 • szczególnych wymogów informacyjnych dotyczących funduszy promujących określone aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem.

Wytyczne ESMA będą wiążące dla instytucji finansowych oraz dla organów nadzorów państw członkowskich w terminie 6 miesięcy od daty publikacji tego dokumentu we wszystkich oficjalnych językach UE. Można oczekiwać, że pewne kwestie związane ze stosowaniem wytycznych będą również przedmiotem dalszych wyjaśnień ESMA w ramach publikowanych Q&A związanych odpowiednio ze stosowaniem dyrektywy UCITS lub dyrektywy ZAFI.

Na poziomie krajowym trwają aktualnie prace parlamentarne związane ze zmianami do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi celem dostosowania tego aktu do zmian związanych z treścią Dyrektywy 2019/1160 oraz obowiązywaniem Rozporządzenia 2019/1156. Projekt ustawy, w którym przewidziano wiele zmian odnoszących się do obszaru transgranicznej dystrybucji, uwzględnia również istotne zmiany dotyczące treści art. 229 aktu, tj. przepisu ustawy który normował dotychczas wyłącznie kwestie rozstrzygane od 2 sierpnia 2021 r. na poziomie prawa UE. Jakkolwiek wspomniana ustawa została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu 23 lipca br., to prace nad ustawą kontunuowanie są w Senacie. Rozpatrzenie ustawy przez Senat zaplanowane zostało na posiedzenie wyznaczone na 4, 5 i 6 sierpnia br., a zatem po terminie wyznaczonym państwom członkowskim na transpozycję Dyrektywy 2019/1160 oraz po terminie, od którego stosuje się przepis art. 4 Rozporządzenia 2019/1156 (2 sierpnia br.). Oznacza to, że w zakresie w jakim regulacje przewidziane w art. 229 ustawy kolidują ze wskazaną regulacją rozporządzenia, stosuje się ww. przepis prawa UE.

Autor: Mariusz Biały, Counsel,

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, venture capital, private equity, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn