KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Rusza nabór wniosków o finansowanie wydatków na utrzymanie bieżącej działalności firmy

Od 14 października 2020 r. rusza nabór wniosków o finansowanie wydatków dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19 dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego.

12 października 2020

Wnioski można składać do dnia 21 października 2020 r. do godz. 15.00.

Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji, która nie będzie podlegać zwrotowi w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór.

Główne warunki, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie są następujące:

 • posiadanie statusu mikro albo małego przedsiębiorcy (z uwzględnieniem osób samozatrudnionych), przy czym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło najpóźniej 1 czerwca 2019 r.;
 • według stanu na dzień składania wniosku przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe bądź restrukturyzacyjne;
 • posiadanie od dnia 31 grudnia 2019 r. siedziby i prowadzenie działalności na terenie województwa mazowieckiego, bądź dokonywanie rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym na terenie Mazowsza;
 • spadek przychodów netto ze sprzedaży o co najmniej 50 % liczonych jako suma przychodów ze sprzedaży netto w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 roku w porównaniu do sumy przychodów ze sprzedaży netto z czerwca, lipca i sierpnia 2019 r, w związku z przyczynami zaistniałymi wskutek epidemii COVID-19;
 • roczny przychód netto przedsiębiorcy ze sprzedaży w 2019 r. nie był niższy niż kwota dotacji, o którą się ubiega;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto do uzyskania dotacji są uprawnieni wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku, wskazali jako przeważający przedmiot działalności w ramach PKD następujące podklasy:

 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
 • 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z - Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.Z (93.29.A, 93.29.B) - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10.000.000 euro. Maksymalna kwota dofinansowania dla pojedynczego przedsiębiorcy może wynieść 164.747,31 zł (przy utrzymaniu 49 pełnych etatów).

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje o dotacjach są dostępne w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn