KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Publikacja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

W dniu 31 grudnia 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie zmieniające”).

31 grudnia 2020

W uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia zmieniającego wskazano cztery główne przesłanki aktualizacji przepisów:

1)     uwzględnienie szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów funduszy rynku pieniężnego, określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego, które zakładają że składniki lokat tych funduszy wycenia się według wartości godziwej definiowanej jako wartość rynkowa lub wycena według modelu zbudowanego w oparciu o parametry rynkowe obserwowalne bezpośrednio i pośrednio oraz dane nieobserwowalne;

2)     odejście od stosowania skorygowanej ceny nabycia jako podstawowego sposobu wyceny instrumentów dłużnych, na rzecz wyceny rynkowej, bądź według modelu (budowanego przy uwzględnieniu parametrów powołanych w pkt 1);

3)     zaadresowanie, wynikającego z powszechnie stosowanej dotychczas metody wyceny instrumentów dłużnych według skorygowanej ceny nabycia, ryzyka systemowego związanego z potencjalnie błędną oceną ryzyka instrumentów dłużnych, w tym w szczególności w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka płynności, z uwagi na możliwy brak odzwierciedlenia w takiej wycenie ewentualnych zmian parametrów oraz ryzyk rynkowych emitenta, aż do momentu jego bankructwa lub powstania poważnych problemów z obsługą zobowiązań. Powyższe przyczyniało się do postrzegania produktów wycenianych zgodnie z ww. metodą, jako produktów o niskiej zmienności i wysokim poziomie bezpieczeństwa, co nie zawsze odpowiadało ich rzeczywistej charakterystyce;

4)     potrzeba ujednolicenia wymogów obowiązujących fundusze inwestycyjne otwarte z wymogami obowiązującymi fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte w związku z treścią rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.

TFI oraz fundusze inwestycyjne zobowiązani są zapewnić dostosowanie rachunkowości do nowej treści przepisów do dnia 1 lipca 2021 r., przy czym:

1)     w przypadku dłużnych papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2021 r., dla których pierwotny termin zapadalności przypada na datę wcześniejszą niż dzień 31 grudnia 2021 r., dopuszcza się wycenę wedle skorygowanej ceny nabycia;

2)     nowe zasady dotyczące sprawozdań finansowych (sub)funduszy, mają obligatoryjne zastosowanie względem sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. oraz mogą być stosowane (fakultatywnie) do sprawozdań za okres sprawozdawczy rozpoczynający się, odpowiednio, przed dniem 1 stycznia 2021 r. (sprawozdanie roczne) albo kończący się w dniu 30 czerwca 2021 r. (sprawozdanie półroczne).

Kancelaria uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektem Rozporządzenia zmieniającego. Uczestniczymy również w projektach związanych z wdrażaniem zmian.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn