KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Przyjęcie bez zmian ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

Informujemy, iż w dniu 18 października 2019 r. Senat przyjął bez zmian ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych (dalej „Ustawa”).

18 października 2019

Ustawa zostanie przedstawiona Prezydentowi RP, który w terminie 21 dni powinien podjąć decyzję w sprawie jej podpisania. W związku z powyższym, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w listopadzie bieżącego roku.

Głównym celem ustawy jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych (Rozporządzenie UE 2017/1129) oraz zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania (Dyrektywa UE 2017/828).

Oprócz wszechstronnej nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Ustawa dokonuje szeregu zmian w następujących aktach prawnych:

a) kodeks spółek handlowych,

b) ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

c) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

d) ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,

e) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

f) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Z satysfakcją podkreślamy, iż Kancelaria aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych w ramach etapu konsultacji społecznych dotyczących uchwalonego aktu prawnego, prezentując stanowiska oraz uwagi wobec projektowanej regulacji.

Jednocześnie informujemy że, w dniu 4 października na łamach gazety Parkiet został opublikowany Komentarz prawnika naszej Kancelarii mec. Tomasza Kamińskiego, na temat projektowanych wówczas zmian wymogów prawnych dotyczących członkostwa w organach towarzystw funduszy inwestycyjnych, które to zmiany również wprowadza niniejsza Ustawa (strony internetowej).

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn