KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Pakiet CRD V i CRR II przyjęty przez Parlament Europejski

W dniach 15 – 18 kwietnia 2019 r. w Strasburgu odbyła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Po przeprowadzeniu debaty, w dniu 16 kwietnia przegłosowano w pierwszym czytaniu zwykłej procedury ustawodawczej tzw. pakiet CRD V/CRR II, który dotyczy wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych.

7 czerwca 2019

Pakiet reform został zaproponowany przez Komisję w listopadzie 2016 r. Jest on bezpośrednią odpowiedzią na słabości ujawnione podczas kryzysu finansowego. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego oraz Rada Stabilności Finansowej (FSB) podkreślały, iż system finansowy musi stać się bardziej odporny i stabilny. Organy unijne natomiast motywują działania legislacyjne potrzebą rozwoju unii bankowej i unii rynków kapitałowych, do czego wzywano podczas szczytu strefy euro w grudniu 2018 r.

Planowana dyrektywa CRD V ma zastąpić Dyrektywę 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dyrektywa CRD IV).

Rozporządzenie CRR II ma zaś zmienić Rozporządzenie nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec partnerów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji (Rozporządzenie CRR).

Parlament Europejski przyjmując projekty w pierwszym czytaniu zatwierdził nieformalne porozumienie państw członkowskich, które zostało osiągnięte podczas rozmów trójstronnych, tzw. trilogów, na początku grudnia 2018 r. Jako najbardziej istotne modyfikacje wprowadzane przez pakiet CRD V/CRR II wymienia się:

- wymóg wskaźnika dźwigni dla wszystkich instytucji, a także bufor wskaźnika dźwigni dla wszystkich instytucji o globalnym znaczeniu systemowym,

- wymóg stabilnego finansowania netto,

- nowe ramy ryzyka rynkowego dla celów sprawozdawczości,

- wymóg posiadania przez instytucje z państw trzecich, które prowadzą znaczącą działalność w UE, pośredniego przedsiębiorstwa dominującego na terenie UE,

- zmienione zasady dotyczące wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta i ekspozycji wobec partnerów centralnych,

- zmienione ramy filaru II,

- zaktualizowany zestaw narzędzi makroostrożnościowych,

- wyłączenie niektórych banków z zakresu stosowania CRR i CRD,

- szereg środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z wymogami w zakresie - --- sprawozdawczości i ujawniania informacji a także uproszczenie zasad wyliczania ryzyka rynkowego i płynności dla małych banków o nieskomplikowanej strukturze,

- zmniejszenie wymogów kapitałowych przy inwestycjach w infrastrukturę i wymogów kapitałowych dla ekspozycji wobec małych i średnich przedsiębiorców,

- zmiany ram ryzyka kredytowego w celu ułatwienia zbycia kredytów zagrożonych,

- zmiany związane z włączeniem aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania do zasad ostrożnościowych,

- ulepszone zasady ostrożnościowe w odniesieniu do przeciwdziałania praniu pieniędzy,

- nowy wymóg zdolności absorpcji strat (TLAC) dla instytucji o globalnym znaczeniu systemowym,

- zwiększenie minimalnego wymogu dla funduszy własnych i zasad podporządkowania pasywów kwalifikowalnych (MREL) dla instytucji o globalnym znaczeniu systemowym i innych banków działających na dużą skalę,

- nowe uprawnienia z moratorium dla organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji,

- ograniczenia w dystrybucji w przypadku naruszenia MREL,

- środki związane z uprawnieniami macierzystego organu nadzorczego grupy bankowej i organów nadzoru państw członkowskich, w których znajduje się spółka zależna grupy bankowej (home-host related measures).

Z punktu widzenia firm inwestycyjnych, szczególną uwagę należy zwrócić na rozwiązania dotyczące proporcjonalności, odnoszące się do małych i średnich przedsiębiorstw rynku kapitałowego. Po pierwsze, zasady upubliczniania określonych informacji będą odpowiadały wielkości instytucji finansowej. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ma przy tym za zadanie doprowadzić do usprawnienia wymogów sprawozdawczych. Po drugie, wymogi ostrożnościowe, w szczególności w zakresie ryzyka rynkowego, wskaźnika stabilnego finansowania netto, ryzyka kredytowego kontrahenta i ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej, również mają zostać uproszczone dla podmiotów o niewielkim znaczeniu systemowym. Przewidziane są także modyfikacje dotyczące wynagrodzenia i wskaźnika stabilnego finansowania netto.

Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw istotną zmianą będzie także zmiana zasad udzielania pożyczek. Podniesiony ma zostać próg, poniżej którego podmioty objęte regulacjami mogą skorzystać z możliwości zmniejszenia wymogów kapitałowych o 25%. Natomiast w porównaniu z obowiązującymi przepisami, w przypadku ekspozycji powyżej tego progu wymogi kapitałowe zmniejszą się o 15%. W zakresie inwestycji w infrastrukturę wymogi kapitałowe mają zostać obniżone o 25%, pod warunkiem że spełniają one zestaw kryteriów, które mogą zmniejszyć ich profil ryzyka i zwiększyć przewidywalność przepływów pieniężnych.

W projektach dokumentów odniesiono się również do kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Nowe przepisy mają m.in. wzmocnić współpracę i obowiązki w zakresie wymiany informacji między organami nadzoru ostrożnościowego i organami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy. Organem właściwym w tym zakresie będzie na poziomie unijnym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, którego zadaniem jest promocja integralnego europejskiego systemu finansowego odpornego na przestępstwa finansowe.

Ważnym elementem pakietu CRD V/CRR II jest propozycja przyznania organom nadzoru i organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uprawnienia do nałożenia moratorium na zobowiązania banków. Uprawnienie to obejmuje również gwarantowane depozyty i może zostać nałożone na maksymalny okres dwóch dni, zgodnie z umowami przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swapowych (ISDA).

Aktualnie w ramach procedury trwa oczekiwanie na stanowisko Rady, po czym ma nastąpić zwołanie postępowania pojednawczego w sprawie budżetu. Na obecnym etapie konkretna data wejścia w życie wyżej wymienionych aktów prawnych nie jest możliwa do jednoznacznego określenia.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn