KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Interpretacja MF dotycząca sposobu wypełniania obowiązku składania sprawozdań finansowych przez fundusze inwestycyjne

W kwietniu 2019 r. Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów wydał dla jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych interpretację indywidualną przepisów zawartych w art. 45 ust. 1f – 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, dalej: Ustawa o rachunkowości) dotyczących sposobu wypełniania obowiązku składania sprawozdań finansowych przez fundusze inwestycyjne.

5 czerwca 2019

Zgodnie z wskazanymi powyżej przepisami, sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W odniesieniu do jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) sprawozdania sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, które udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Natomiast dla jednostek nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym m.in. dla funduszy inwestycyjnych takie struktury nie zostały udostępnione.

Oznacza to, że jednostka prowadząca księgi rachunkowe, w tym również fundusz inwestycyjny, nie wpisana do KRS zobowiązana jest również do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a w przypadku gdy jest nim organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organ.

Składanie do właściwego sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów określonych w art. 69 Ustawy o rachunkowości następuje na dotychczasowych zasadach. W przypadku zgłoszenia dokumentów, dla których nie obowiązuje struktura logiczna i format udostępniane na BIP MF nie obowiązują, Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości wskazało dopuszczalne formaty plików, jakie mogą być dołączane do zgłoszenia.   

Odnosząc się do sposobu wypełniania obowiązku przez fundusze inwestycyjne Ministerstwo Finansów powołuje się na informacje uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości, które wskazało, iż z informacji uzyskanych z Sądu Okręgowego w Warszawie, prowadzącego rejestr funduszy inwestycyjnych wynika, że rejestr ten jest prowadzony w systemie informatycznym tylko na potrzeby VII Wydziału Cywilnego Rejestrowanego Sądu Okręgowego w Warszawie. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało również, że obecnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego, nie dają możliwości wniesienia pisma procesowego, do  Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego przedmiotem byłby wniosek o przyjęcie do akt rejestrowych dokumentów finansowych, gdzie załącznikiem do takiego wniosku mogłoby być sprawozdanie finansowe sporządzone w formie elektronicznej.

Ministerstwo Sprawiedliwości w informacji przekazanej Ministerstwu Sprawiedliwości konkluduje, iż w tym stanie rzeczy należy uznać, że aktualność zachowują ogólne i dotychczasowe regulacje dotyczące formy i zasad przekazywania do VII Wydziału Cywilnego Rejestrowanego Sądu Okręgowego w Warszawie, przez fundusze inwestycyjne, dokumentów finansowych, stanowiące podstawę wpisu wzmianki o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało jednocześnie, że przekazana opinia stanowi wyłącznie odzwierciedlenie jego poglądu i nie wiąże sądów, które każdorazowo, samodzielnie dokonują wykładni przepisów prawa w konkretnej sprawie.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn