KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Ogłoszenie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 2217; dalej „Ustawa”).

15 listopada 2019

Przypominamy, iż głównym celem ustawy jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych (Rozporządzenie UE 2017/1129) oraz zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania, jak również zwiększenia przejrzystości stosunków prawnych między spółkami a inwestorami (Dyrektywa UE 2017/828).

Oprócz wszechstronnej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Ustawa dokonuje szeregu zmian w aktach prawnych, w tym m. in. w:

a)     kodeksie spółek handlowych (m.in. dodanie instytucji doradcy akcjonariusza, rozszerzenie obowiązkowego porządku obrad ZWZ spółek giełdowych, o powzięcie uchwały lub przeprowadzenie dyskusji w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach, doprecyzowanie zasad głosowania na WZA z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej),

b)     ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „UFI”), (m. in. zmiana wymogów dot. składów zarządów tfi, możliwość uznania podmiotu za podmiot dominujący tfi, obowiązek sporządzenia polityki zaangażowania, zmiany zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych przez osoby fizyczne; dopuszczenie inwestowania przez FIZ w udziały w spółek zagranicznych, dopuszczenie łączenia FIZów,)

c)      ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „u.o.i.f.”) (m.in. zmiany w przepisach regulujących obowiązki dotyczące nagrywania rozmów telefonicznych oraz rejestrowania przebiegu spotkań z klientami, możliwość ujawniania przez KNF informacji pozyskanych w ramach nadzoru, modyfikacja i uzupełnienie przepisów dotyczących agenta emisji),

d)     ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

e)     ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (m.in. poszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego Zastępcę Przewodniczącego),

f)       ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (m.in. dopuszczenie możliwości obrotu obligacjami, które nie zostały wykupione w terminie lub zostały wykupione tylko w części),

g)     ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 15 listopada 2019 r. z wyłączeniem zmian wskazanych w treści Ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. lub dniem 3 września 2020 r.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii podmiotów regulowanych, Ustawa przewiduje odmienne okresy przejściowe na dostosowanie działalności do nowych wymogów. Przykładowo, obecnie funkcjonujące tfi są zobowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do nowych wymogów określonych w UFI w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, przy czym w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie Ustawy powinny przekazać do KNF informację o aktualnym podziale kompetencji w zarządzie tfi. Z kolei domy maklerskie zobowiązane są do dostosowania działalności do znowelizowanych przepisów u.o.i.f. w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy.

Szersze omówienie zmian dokonanych Ustawą przedstawiliśmy w ostatnim numerze Newslettera regulacyjnego Kancelarii (10/2019).

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn