KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ogłoszona w Dzienniku Ustaw

W dniu 16 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019, poz. 2088, dalej: „Ustawa”).

19 listopada 2019

Ustawa ma na celu pełne i prawidłowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy IV AML, której implementacja w Polsce nastąpiła w ramach obowiązującej od 13 lipca ubiegłego roku ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nowelizacja wprowadza w szczególności pożądane doprecyzowanie dotyczące współpracy w zakresie wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej stosujących grupową procedurę, oraz uwzględnia podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w procesach wymiany danych.

Ustawa nowelizująca rozszerza także o beneficjentów rzeczywistych listę osób, które są zobowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jak również wprowadza wymóg posiadania przez osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi oraz zajmujące stanowiska kierownicze wiedzy lub doświadczenia w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 Ustawy AML. Wymóg posiadania ww. wiedzy i doświadczenia będzie uważany za spełniony w szczególności w przypadku ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywania czynności związanych ze świadczeniem tych usług przez okres co najmniej roku, jeżeli zostanie to odpowiednio udokumentowane.

Przepisy Ustawy rozszerzają również katalog osób, wobec których będzie można stosować kary pieniężne w przypadku stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których mowa w art. 147-148 ustawy AML (do wysokości 1 000 000 zł). Do członków zarządu dołączają osoby wyznaczone na podstawie art. 6 oraz art. 8 Ustawy AML, a więc kadra kierownicza i pracownik odpowiedzialny za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. w dniu 30 listopada 2019 r.

Pełna treść ustawy

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn