KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa zmieniająca przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

22 stycznia 2021

Nowelizacja wprowadziła między innymi obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podmioty osiągające znaczne przychody oraz przez podatkowe grupy kapitałowe.

Podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r.

 1. Podmioty objęte obowiązkiem

Zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa”), podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Niniejszy obowiązek spoczywa zatem na:

a)    podatkowych grupach kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

b)    podatnikach innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

 1. Wytyczne co do treści zawartych w informacji o realizowanej strategii podatkowej

Ustawa nie definiuje czym jest strategia podatkowa, jednakże w założeniu powinna się składać z szeregu formuł decyzyjnych, które określają cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

W myśl art. 27c ust. 2 Ustawy, informacja o realizowanej strategii podatkowej, po uwzględnieniu charakteru, rodzaju oraz rozmiaru działalności, powinna obejmować w szczególności informacje:

a)    o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

b)    odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych uwzględniających podział na podatki, których dotyczą;

c)     o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi;

d)    o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych. W tym zakresie, jak wynika z uzasadnienia projektu, wskazane powinny zostać przez podatnika informacje o łączeniu spółek, przekształceniu spółki w inną spółkę, wniesieniu wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) oraz wymianie udziałów;

e)    o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej;
 • interpretacji przepisów prawa;
 • wiążącej informacji stawkowej;
 • wiążącej informacji akcyzowej;

f)      dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej nie powinna zawierać informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

W przypadku gdy informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana jest przez podatkową grupę kapitałową, powinna ona zawierać informacje wskazane powyżej w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

 1. Wytyczne Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie informacji zawartych w strategii podatkowej

Krajowa Administracja Skarbowa w opublikowanym dokumencie zawierającym wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego („Wytyczne”) wskazuje, że strategia podatkowa powinna stanowić dokument opisujący m.in. wizję i misję podatkową, długoterminowe cele podatkowe uwzględniające ich wpływ na realizację celów biznesowych oraz akceptowalny poziom ryzyka podatkowego oraz sposoby ograniczania ryzyka podatkowego.

Ponadto, strategia podatkowa powinna:

a)    zostać stworzona dzięki zaangażowaniu wyższego kierownictwa, w tym również osoby zarządzające departamentami niepodatkowymi;

b)    podlegać regularnemu przeglądowi i być dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk i pojawiających się wyjątkowych sytuacji;

c)     być w postaci dokumentu zaakceptowanego na poziomie zarządu po uprzedniej akceptacji rady nadzorczej;

d)    być katalogiem formuł decyzyjnych, obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych;

e)    być dopasowana do wielkości i struktury przedsiębiorstwa oraz branży w jakiej ono działa, tak żeby zachować efektywną zdolność do realizowania jej założeń;

f)      zapewnić prawidłowe udokumentowanie podejmowanych decyzji oraz ich skutków finansowych i podatkowych, a także ich odpowiednie przekazywanie interesariuszom;

g)    wspierać proces zarządzania ryzykiem podatkowym;

h)    uwzględniać też kwestie zarządzania relacjami z Krajową Administracją Skarbową i innymi organami podatkowymi oraz zarządzania relacjami biznesowymi, włączając w to zasady zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji;

i)      wskazywać podejście podatnika do transparentności oraz regulacje i wymagania dotyczące prowadzonej działalności.

 1. Termin i miejsce zamieszczenia informacji o strategii podatkowej

Informacja o strategii podatkowej za rok podatkowy powinna zostać sporządzona w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) i umieszczona na stronie internetowej podatnika w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację o realizowanej strategii podatkowej udostępnia na stronie internetowej podmiotu powiązanego, a więc zgodnie z definicją zawartą w art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy przez pojęcie „podmioty powiązane” należy rozumieć:

a)    podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot;

b)    podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot;

c)     spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników;

d)    podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

W terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, podatnik zobowiązany jest również do przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o adresie strony internetowej.

 1. Kara za niedopełnienie obowiązków

W myśl przepisów Ustawy, w przypadku gdy podatnik nie poda do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa - zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi instytucji finansowych i regulacji rynku kapitałowego.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn