KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez KNF

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2364).

27 grudnia 2019

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2364).

Opublikowana nowelizacja dostosowuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: ,,Rozporządzenie’’) do następujących dokumentów:

 • rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2018/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego, które zobowiązuje emitentów papierów wartościowych do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. w formacie XHTML,

 • raportu z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) z listopada 2017, gdzie wskazano na konieczność rezygnacji z wymogu przechowywania przez podmioty nadzorowane papierowych kopii raportów i umożliwienie im wprowadzenia archiwizacji elektronicznej.

Nowelizacja wprowadza do Rozporządzenia zmiany, w efekcie których załączane do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemu ESPI dokumenty elektroniczne będą mogły być zapisane w jednym z 5 formatów, tj. RTF, PDF, CSV, XML oraz XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language). Dodatkowo, z treści Rozporządzenia znika bezwzględny wymóg przechowywania przez podmioty nadzorowane papierowych kopii raportów (w szczególności raportów ESPI) i zastępowany jest możliwością prowadzenia również archiwizacji elektronicznej.

Wprowadzono ponadto zmiany, zgodnie z którymi przekazanie powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, następuje za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez KNF na swojej stronie internetowej. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Rozporządzenia powiadomienia te powinny być składane na adres poczty elektronicznej wskazany przez organ nadzoru. Jednocześnie uwzględniono w tym zakresie przepis przejściowy stanowiący, iż do dnia 31 grudnia 2019 r. przekazanie powiadomień o ww. transakcjach może zostać dokonane na dotychczasowych zasadach.

Nowelizacja Rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 21 grudnia 2019 r. Wyjątek stanowi zmiana w zakresie dozwolonych formatów dokumentów elektronicznych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Pełna treść rozporządzenia

Życzenia świąteczne

23 grudnia 2019

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn