KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Formularz elektroniczny służący do przesyłania notyfikacji na podstawie 19 MAR

W związku z wejściem w życie z dniem 21 grudnia 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2364), w dniu 21 grudnia 2019 r. nastąpiło uruchomienie systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego powinny być składane do UKNF powiadomienia na podstawie art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) w zakresie transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

23 grudnia 2019

Formularz dostępny jest pod adresem: https://19mar.knf.gov.pl 

Uzyskanie dostępu do formularza wymaga wprowadzenia adresu mailowego należącego do osoby pełniącej obowiązku zarządcze lub osoby blisko związanej.

W naszej ocenie obsługa formularza jest intuicyjna i nie powinna stwarzać trudności osobom, które zgłaszały już transakcje drogą mailową.

Na uznanie zasługuje w szczególności dodanie do wielu pól list rozwijanych, co minimalizuje ryzyko błędnego wypełnienia formularza. Pozytywnie należy również ocenić automatyczne wypełnienie danych emitenta, po wskazaniu jego numeru LEI.

Wydaje się, że formularz mógłby również automatycznie kalkulować średnią cenę oraz łączny wolumen zgłaszanych transakcji, co mitygowałoby ryzyko błędnych zgłoszeń. Niestety, w dalszym ciągu, w przypadku gdy zgłaszanych transakcji jest więcej niż jedna, obliczeń należy dokonywać samodzielnie.

Okres przejściowy

Do końca roku, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. obowiązuje okres przejściowych, w którym powiadomienia o transakcjach można dokonywać zarówno:

a) w trybie dotychczasowym – na adres poczty elektronicznej notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl lub

b) poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. nie będzie już dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń na powyższy adres poczty elektronicznej.

Tryb awaryjny

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej dedykowany awaryjnym zgłoszeniom: awaryjny.19mar@knf.gov.pl.

Co istotne, niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego.

Ważne adresy:

1)     Formularz elektroniczny dostępny jest pod adresem:

https://19mar.knf.gov.pl

2)     Instrukcja użytkownika formularza 19 MAR:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf

3)     Awaryjny adres poczty elektronicznej do składania notyfikacji: 

awaryjny.19mar@knf.gov.pl.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn