KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Nowa strategia Komisji Europejskiej dotycząca sprawozdawczości nadzorczej w usługach finansowych UE

Celem strategii jest modernizacja i uproszczenie sprawozdawczości nadzorczej oraz wprowadzenie unijnego systemu, który dostarczy dokładnych, spójnych i aktualnych danych organom nadzorczym zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym oraz zmniejszy obciążenia związane ze sprawozdawczością. Długoterminowym celem Komisji jest wzrost skuteczności i sprawności nadzoru finansowego w UE, a w konsekwencji zwiększenie stabilności systemu finansowego w UE. Jak Komisja Europejska zamierza osiągnąć tak ambitne cele?

27 grudnia 2021

W dniu 15 grudnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła strategię w zakresie danych nadzorczych w dziedzinie usług finansowych w UE (ang. Strategy on supervisory data in EU financial services, „Strategia”). Strategia została opracowana w oparciu o wyniki z przeprowadzonej kontroli adekwatności unijnych wymogów w zakresie sprawozdawczości nadzorczej. Jej celem jest unowocześnienie sprawozdawczości nadzorczej UE przy wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje transformacja cyfrowa. Jednym z głównych elementów Strategii jest wprowadzenie unijnego systemu sprawozdawczości, który będzie dostarczać dokładnych, spójnych i aktualnych danych organom nadzorczym na szczeblu unijnym i krajowym, oraz przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych ze sprawozdawczością, występujących zarówno po stronie podmiotów raportujących, jak i organów nadzorczych.

Przyczyny przyjęcia Strategii

W ciągu ostatnich lat ilość i szczegółowość danych przekazywanych przez uczestników rynku finansowego organom nadzorczym istotnie wzrosła. Do powodów zwiększonej sprawozdawczości nadzorczej należy zaliczyć przeciwdziałanie problemom zidentyfikowanym podczas światowego kryzysu finansowego, a także coraz większą złożoność systemu finansowego. Z jednej strony przyczyniło się to do poprawy nadzoru w sektorze finansowym, z drugiej natomiast spowodowało rosnące obciążenie zarówno po stronie firm zgłaszających informacje, jak i organów nadzorczych otrzymujących i analizujących dane.

W ramach wspomnianej kontroli adekwatności unijnych wymogów w zakresie sprawozdawczości nadzorczej Komisja Europejska stwierdziła, że obecne ramy sprawozdawczości nadzorczej co prawda skutecznie dostarczają niezbędnych danych, jednak w sposobie definiowania wymogów sprawozdawczych w prawie UE oraz gromadzenia danych występują niedociągnięcia, które obniżają jakość danych, zwiększają obciążenie administracyjne instytucji finansowych, generują niepotrzebne koszty oraz nie pozwalają na pełne wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych i narzędzi informatycznych do celów sprawozdawczości nadzorczej. Jak wskazano w raporcie z kontroli, technologie cyfrowe mogą znacznie zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze spółek i umożliwić organom nadzoru bardziej efektywne i skuteczne pozyskiwanie informacji na podstawie uzyskiwanych danych.

Cele Strategii

Nowa Strategia stanowi odpowiedź na rosnącą liczbę obowiązków sprawozdawczych. Cele Strategii to po pierwsze usunięcie wspomnianych niedociągnięć oraz umożliwienie organom nadzoru wykorzystanie możliwości, jakie daje nadzór oparty na danych. Strategia zakłada modernizację sprawozdawczości nadzorczej i wprowadzenie systemu, który będzie dostarczać unijnym i krajowym organom nadzoru dokładnych, spójnych i aktualnych danych oraz zmniejszy obciążenie zarówno tych organów, jak i przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości. Konsekwencją tych zmian ma być skuteczniejszy i sprawniejszy nadzór, który przyczyni się do stabilizacji systemu finansowego, zapewnienia integralności rynku oraz ochrony inwestorów.

Kluczowe założenia Strategii

Strategia obejmuje ukierunkowane rozwiązania sektorowe oraz inicjatywy międzysektorowe, za pomocą których mają zostać wprowadzone usprawnienia skupiające się wokół czterech głównych działań Strategii:

 • Działanie 1: Spójne i ustandaryzowane dane. Zapewnienie spójnych i ustandaryzowanych danych opartych na wspólnych standardach, formatach i terminologii – cel ma zostać osiągnięty m. in. poprzez opracowanie i promowanie stosowania wspólnego słownika danych.
 • Działanie 2: Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez usunięcie przeszkód prawnych i technologicznych – w pierwszym kroku Komisja zamierza podjąć działania mające na celu zidentyfikowanie przeszkód prawnych i technicznych utrudniających wymianę danych, by następnie zaproponować możliwe rozwiązania w ramach zbliżających się przeglądów legislacyjnych w 2022 i 2023 r.
 • Działanie 3: Poprawa struktury wymogów sprawozdawczych. Dobrze zredagowane przepisy mają zasadnicze znaczenie dla wdrożenia skutecznego i wydajnego systemu sprawozdawczości. W celu poprawy struktury i procesu opracowywania wymogów sprawozdawczych w ramach prawodawstwa UE, Komisja Europejska zamierza opracować w 2022 r. zestaw wytycznych w tej dziedzinie.
 • Działanie 4: Wspólne zarządzanie. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie ulepszonego systemu sprawozdawczości nadzorczej będzie wymagało odpowiednich, skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania. Strategia zakłada wprowadzenie zasad wspólnego zarządzania między organami nadzoru (takimi jak Europejskie Urzędy Nadzoru, Europejski Bank Centralny, Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego) oraz innymi zainteresowanymi stronami, co pozwoli im dzielić się wiedzą i informacjami.

Unia rynków kapitałowych

Strategia stanowi element unijnego projektu - unii rynków kapitałowych, której głównym celem jest utworzenie jednolitego rynku kapitałowego. Ponadto Strategia Komisji Europejskiej bezpośrednio przyczynia się do realizacji szerszej europejskiej strategii w zakresie danych i pakietu dotyczącego finansów cyfrowych poprzez promowanie innowacji cyfrowych w UE. Celem europejskiej strategii w zakresie danych jest zapewnienie UE pozycji lidera pod względem społeczeństwa opartego na danych poprzez poprawę dostępu do danych i ich wymiany oraz utworzenie jednolitego rynku danych, który umożliwi ich wymianę między sektorami oraz państwami członkowskimi. Strategia „Cyfrowe finanse” ma natomiast na celu m. in. ustanowienie wspólnej przestrzeni danych w sektorze finansowym.

Autor: aplikant radcowska Katarzyna Okoń

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowych i instytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn