KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Komunikat UKNF w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z PZR

W dniu 22 marca 2019 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ,,KNF’’) opublikowano Komunikat Urzędu KNF w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości .

30 kwietnia 2019

Komunikat został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów schemy przeznaczonej dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości. Mając na uwadze powyższe, Urząd KNF przedstawił zalecany dla ww. jednostek sposób postępowania ze względu na strukturę przedmiotowej schemy, która przewiduje konieczność załączenia plików wygenerowanych z oprogramowania ESPI, w celu wykonania przez emitenta obowiązków związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych, ich przekazaniem do publicznej wiadomości w raportach okresowych oraz złożeniem do KRS wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Zgodnie z komunikatem, Urząd KNF zaleca następujące działania:

- emitent powinien wypełnić właściwy formularz ESPI (SA-R, SAB-R, SAU-R, SAM-R) w części dotyczącej sprawozdania finansowego, uzupełniając odpowiednie pola (bez załączania plików),

- z wypełnionej części formularza dotyczącej sprawozdania finansowego emitent powinien utworzyć plik pdf i podpisać za pomocą dedykowanej aplikacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (dalej: podpis elektroniczny) w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia, - niezaprzeczalności i integralności zawartych w nich danych,

- emitent powinien postąpić analogicznie z innymi elementami raportu przekazywanymi firmie audytorskiej w celu wydania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i podpisać elektronicznie, jeżeli wymagają tego przepisy, a następnie załączyć je do ww. schemy wraz ze sprawozdaniem finansowym i przekazać firmie audytorskiej,

- firma audytorska wydaje sprawozdanie z badania podpisanego elektronicznie i przekazanego jej sprawozdania finansowego emitenta,

- emitent wysyła systemem ESPI raport okresowy w ramach którego załącza wymagane elementy, w tym w szczególności podpisane elektronicznie sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z badania,

- załączone do schemy dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, emitent przekazuje do KRS za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) - usługa bezpłatna lub Portal S24 – usługa płatna.

Pełna treść komunikatu

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn