KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

ESEF – zapowiedź odroczenia obowiązkowego stosowania przez emitentów jednolitego elektronicznego formatu raportowania

W dniu 11 grudnia 2020 r. Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie, będące obecnie przedmiotem formalnego zatwierdzenia, dotyczące zmiany Dyrektywy Transparency w zakresie terminu obowiązkowego stosowania przez emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ESEF.

17 grudnia 2020

Przypomnieć należy, iż wg. obowiązujących jeszcze przepisów dyrektywy 2004/109/WE (Transparency), emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ang. european single electronic format, ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później. 

Zapowiadana zmiana Dyrektywy Transparency ma na celu umożliwienie odłożenia w czasie obowiązkowego zastosowania wymogów ESEF o rok – dla raportów za lata obrotowe zaczynające się 1 stycznia 2021 roku. lub później, tj. począwszy od raportów za 2021 rok. Decyzja dotycząca odsunięcia w czasie ma należeć do państw członkowskich (tzw. opcja krajowa).

Jak wskazują MF i UKNF, we wspólnym komunikacie z dnia 15 grudnia 2020r., w związku z pandemią COVID-19, zdecydowano o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej ww. emitentów. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020.

Jak zapowiada Ministerstwo, odpowiednie przepisy implementujące unijne prawo do polskich przepisów zostaną przygotowane niezwłocznie po przyjęciu zmiany Dyrektywy Transparency oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ponadto, MF zachęca do stosowania formatu ESEF przy sporządzaniu raportów rocznych za 2020 rok, a UKNF do wzięcia udziału w testach, które odbędą się 11 stycznia – 15 lutego 2021 r.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn